Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Artistic Practice Juweelontwerp en edelsmeedkunst29705/1898/2021/1/44
Studiegids

Artistic Practice Juweelontwerp en edelsmeedkunst

29705/1898/2021/1/44
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Master of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Ruysser Tine
Andere co-titularis(sen): El-Asmar Nedda
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De student wordt individueel begeleid tijdens de onderwijsactiviteiten.

Dit betekent dat deelname aan de onderwijsactiviteiten noodzakelijk is. In geval van gewettigde afwezigheid dient de betrokken lector zo spoedig mogelijk te worden verwittigd per e-mail, en binnen een termijn van drie kalenderdagen een attest te worden binnen gebracht op het secretariaat. Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Voldoende beantwoorden aan de doelstellingen van alle opleidingsonderdelen van 3Ba Juweelontwerp en edelsmeedkunst 3

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student beschikt over een artistieke en autonome houding om de (eigen) artistieke professionele loopbaan te ontwikkelen.
De student neemt een kritische positie in en verdedigt die ten aanzien van relevante maatschappelijke, interdisciplinaire, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student toont inzicht en beginners-ervaring in het (inter)nationale werkveld van zijn eigen discipline en de kunstwereld in brede zin van het woord.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student vat de essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling en communiceert en presenteert op een heldere en doordachte wijze aan een kritisch publiek.

Leerinhoud

Door middel van het aangeboden programma vanuit de betrokken afstudeerrichtingen/opties en/of een door de student zelf voorgesteld en gemotiveerd programma of keuzepakket, bekwaamt de student zich in het professioneel leven als kunstenaar, en verbreedt en verdiept hij de hiervoor noodzakelijke vaardigheden.

Per afstudeerrichting/optie wordt er een programma of keuzepakket voorgesteld. De student gaat in overleg met de betrokken verantwoordelijke titularis over zijn of haar keuzes en de specifieke invulling. De student dient het voorstel van individueel programma in bij de coördinator van zijn of haar afstudeerrichting/atelier, ondersteund door een schriftelijke motivatie. Het concreet uitgewerkte programma moet goedgekeurd worden door de betrokken verantwoordelijke(n).

Volgende aspecten kunnen aan bod komen:

Internationalisering
• kan zijn: deelname aan workshop(s), stage, internationale uitwisseling, lezing(en), bezoeken aan (internationale) tentoonstellingen, studiereizen, beurzen, …

Presentatie/communicatie/portfolio
• kan zijn: het opstellen van een portfolio, deelname aan tentoonstellingen, deelname aan workshops, …

Stage/Werkveldervaring
• kan zijn in een: museum, galerie of andere kunstinstelling, instelling voor podiumkunsten, atelier van een kunstenaar of van een designer, ...

Professionalisering
• kan zijn: zich verdiepen in en informeren over de verschillende posities van het kunstenaarschap via contacten en mogelijke samenwerkingen, deelname aan beurzen, workshops, lezingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie de afspraken vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde programma

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk150,00 uren
Werktijd buiten de contacturen300,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

De student presenteert zijn werk en werkproces. Dit kan in één van de volgende vormen, dan wel via een combinatie hiervan zijn: (mondelinge of beeldende) presentatie, geschreven verslag/reflectie, 2D/3D-werkresultaat, ... Naargelang het programma, kan er een andere presentatievorm worden ingezet.

De vorm van de presentatie wordt vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde (individuele) programma, dat voor 15 oktober is ingediend. In het programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.

De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail op voorhand, afhankelijk van het soort te evalueren activiteit, kenbaar gemaakt aan de student.

De beoordeling aan het eind van semester 2 komt tot stand op basis van een tussentijdse presentatie met mondelinge feedback in de loop van het academiejaar en een eindevaluatie op het einde van semester 2.

Tijdens de eindevaluatie worden zowel het proces (20%) als de eindpresentatie (80%) beoordeeld.

Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen