Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labportfolio semester 329578/1912/2021/1/90
Studiegids

Labportfolio semester 3

29578/1912/2021/1/90
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Dhont Karin, Faes Ann, Gutschoven Inge, Meyers Caroline, Opsteyn Ine, Peeters Benny, Smulders Pieterjan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Organische chemie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Organische chemie 2) EN (simultaan te volgen met Staalvoorbereiding en analyse OF geslaagd of getolereerd voor Staalvoorbereiding en analyse) EN (simultaan te volgen met Instrumentele analyse 2 OF geslaagd of getolereerd voor Instrumentele analyse 2) EN geslaagd of getolereerd voor Labportfolio semester 2 EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Organische Chemie 1.

Korte omschrijving

Facet Instrumentele Analyse
Verschillende spectrometrische en chromatografische analysetechnieken worden toegepast.
UV- en zichtbaar licht spectrometrie, fluorimetrie, nefelometrie en atomaire emissie en absorptie kunnen worden gebruikt. Gas- en vloeistofchromatografie kunnen worden uitgevoerd.
Er wordt veel aandacht besteed aan het belang van de verschillende meetvoorwaarden en het gebruik van externe en interne standaarden.
De bepalingen gebeuren op waterstalen, voedingsproducten en geneesmiddelen.
Kennis van basale statistische berekeningen is vereist: b.i., statistische AF en LOD.


Facet staalvoorbereiding en analyse
In Staalvoorbereiding en analyse komen aspecten aan bod zoals representatieve staalnames, homogene monsters, ontsluiting, hydrolyse, onteiwitten en ontvetten van voedingsmiddelen, en verdunning van het staal. De toegepaste analysetechnieken zijn gravimetrie en volumetrie.


Facet organische chemie 2
In het facet worden de praktische vaardigheden nodig in een organische syntheseomgeving aangeleerd en ingeoefend. Hierbij kunnen de studenten de theorie uit het opleidingsonderdeel organische chemie 2 koppelen aan de praktijk via het uitvoeren van verschillende syntheses. Vervolgens wordt de gemaakt molecule gezuiverd en gecontroleerd op zuiverheid aan de hand van verschillende technieken (smeltpunt, kookpunt, brekingsindex, GC-MS & infrarood spectroscopie)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van alifaten uit.
analyseert een staal volgens de methodes toegelicht in 'staalvoorbereiding en analyse'
Chemical_researcher - A4_rapporteren
verwerkt de resultaten in een wetenschappelijk en taalkundig correct verslag zoals voorgeschreven
Chemical_researcher - C2_chemische analyse
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
interpersoonlijk - communicatie
plant efficiënt zodat verschillende analyses simultaan kunnen uitgevoerd worden
schrijft een praktijkjournaal volgens de voorschriften
interpersoonlijk - samenwerken
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
communiceert respectvol, assertief en constructief
intrapersoonlijk - methodologie
Bereidt een labopdracht minutieus voor
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
verwerkt analyseresultaten
voert de analyseprocedures analytisch uit door mogelijke foutenbronnen te vermijden
voert een correcte staalname en staalvoorberereiding uit
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van alifaten uit.
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een chromatografische analyse uit
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een spectrometrische analyse uit
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Bereidt een labopdracht minutieus voor
plant efficiënt zodat verschillende analyses simultaan kunnen uitgevoerd worden
schrijft een praktijkjournaal volgens de voorschriften
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Bereidt een labopdracht minutieus voor
voert de analyseprocedures analytisch uit door mogelijke foutenbronnen te vermijden
voert een correcte staalname en staalvoorberereiding uit
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een chromatografische analyse uit
voert op een technisch-wetenschappelijke wijze zelfstandig een spectrometrische analyse uit
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
verwerkt analyseresultaten
Labtechnicus - A4_rapporteren
communiceert respectvol, assertief en constructief
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften

Leerinhoud

Facet Instrumentele Analyse
Er worden instrumentele analyses uitgevoerd op eenvoudige monsters.
De studenten leren de apparatuur gebruiken en krijgen meer inzicht in de toepasbaarheid en het belang van de instrumentele analysemethoden. Waar mogelijk worden de toestellen eerst manueel gebruikt en daarna met computersturing.
De meetgegevens worden verwerkt en gerapporteerd in een wetenschappelijk verslag.

Facet Staalvoorbereiding en analyse
Staalname en staalvoorbereiding: microwave destruction; ontsluiting en hydrolyse; onteiwitten en ontvetten
analyse van brood: droge stof, vetgehalte
analyse van melk: asgehalte; droge stof; vetgehalte; lactose gehalte; eiwitgehalte; chloridegehalte; zuurtegraad
analyse van klei: sulfaatgehalte; calciumgehalte
analyse van mengsels OH-/CO32- ; HCO3-/CO32-
De meetgegevens worden verwerkt en gerapporteerd in een wetenschappelijk verslag.
Bij de aanvang van elk lab wordt een dagplanning ingediend

Facet organische chemie 2

Aan de hand van enkele eenvoudige organische syntheses leren de studenten een opstelling bouwen, de synthese uitvoeren en het reactieproduct zuiveren. De zuiverheid van de gesynthetiseerde molecule wordt nagegaan aan de hand van DLC, FTIR, GCMS, brekingsindex, smeltpunt of kookpunt.  De studenten leren op een veilige manier de experimenten uitvoeren. Op het einde van de labreeks worden de resultaten verwerkt in een wetenschappelijk verslag.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet Instrumentele Analyse:
Practicumnota's: "Lab instrumentele analyse"

Facet organische chemie 2:
Practicumnota's: "lab organische chemie 2"
Digitap: afspraken, inleiding,...
Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden), labjas, veiligheidsbril, spatel, rekenmachine

Facet staalvoorbereiding en analyse:
Cursus met uitgewerkte protocols
Achtergrondinformatie op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen77,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00de permanente evaluatie betreft labvoorbereiding, labwerk, verslagen en labtoetsen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00examen in de examenperiode

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: simulatie vaardigheidstoets voor 60%
toetsmethode: gedragsobservatie
bron: open boek en gesloten boek
toetsmedium: overig product
toetsmoment: permanent proces

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets voor 40%
toetsmethode: open en gesloten vragen, casussen
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen in de examenperiode

Voor dit OLOD is geen 2de examenkans mogelijk.

Tijdens de praktijksessies wordt de student permanent geëvalueerd (toets bij de start van het lab, beoordeling vaardigheden en attidtude). Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student behaalt een 0 voor deze sessie.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten per facet, tenzij de student, volgens onderstaande voorwaarden, de sessie heeft ingehaald. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd. Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan per facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
• Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen

Voor lab staalvoorbereiding en analyse en organische chemie 2: Om organisatorische redenen (die bij de aanvang van de labs worden verduidelijkt) moet de student VOOR de aanvang van het lab de lector EN de labpartner verwittigen van zijn afwezigheid.

Via mail worden er geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.

Laattijdig indienen van verslagen resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

Elke student volgt verplicht twee labreeksen per lesblok. Hierbij volgt de student de richtlijnen die horen bij het inschrijvingsysteem. Elke student schrijft zich zelf in voor de keuze labreeksen binnen de labportfolio. De opleiding kan in het kader van een optimale labbezetting zelf studenten verzetten van groep. Er is een inschrijvingsstop per reeks/labmoment indien de labgroep volzet is.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.