Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationale communicatie: Frans31054/1918/2021/1/83
Studiegids

Internationale communicatie: Frans

31054/1918/2021/1/83
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak Internationale communicatie:
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Internationale communicatie: Frans
 • International programmes Science and Technology als Internationale communicatie: Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Goedemé Lien
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 52,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Daar de student slechts gedurende 13 weken van de opleiding in contact komt met de Franse taal, wordt de focus gelegd op de nodige
basiskennis van het Frans voor een correcte communicatie binnen de bedrijfswereld. Opzet is het overwinnen van de schrik om in het
bedrijfsleven over te schakelen naar het Frans, en het aanreiken van strategieën om tot volwaardige taalactiviteit te komen.

• Aan het einde van het semester moet de student basisgrammatica en basiswoordenschat onder de knie hebben om technische
documenten, (montage)handleidingen e.d. te kunnen begrijpen en samenvatten.
• Er wordt in groepjes gewerkt aan de hand van een aantal teksten en video's over technische onderwerpen

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving voor een bacheloropleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be)

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student kan grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen.
De student kan een kennismakingsgesprek voeren.
De student kan een Franstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp volgen en samenvatten.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kan aan de hand van de aangeboden vaktechnische Franstalige woordenschat instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen, nterpreteren en samenvatten.

Leerinhoud

In het keuzevak Frans leren studenten zichzelf behelpen in het Frans. Aan de hand van handleidingen, installatievideo’s, artikels uit
wetenschappelijke tijdschriften, discussies over een technisch onderwerp, … dompelen ze zich onder in de vaktechnische termen van
hun toekomstig beroep.

Ze leren omgaan met de typische documenten die circuleren in bedrijven via luister- en leesoefeningen en in mindere mate via spreek- en
schrijfoefeningen. Het is de bedoeling dat de cursus Frans een aantal handvatten biedt om in het tweetalig land België aan de slag
te gaan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus Keuzevak Frans, departement WT, opleiding Elektromechanica/Energiemanagement (wordt ook digitaal ter beschikking gesteld)
- licentie voor het DigiTAAL Werkboek eXplio - online oefeningen
- referentiewerk grammaire - Eclairs de grammaire, Die Keure

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen29,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Schriftelijk en/of mondeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie via:
- schrijfopdrachten
- online oefeningen
- mondelinge opdrachten tijdens contacturen

Laattijdig indienen van een opdracht en/of afwezig zijn op een (tussentijdse) evaluatie of taalactiviteit resulteert in een 0-score voor het betreffende onderdeel van de permanente evaluatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelevaluatie (=opdracht, een tussentijdse evaluatie of taalactiviteit) tijdens de onderwijsperiode mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

 • De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.
 • De student uploadt, voor aanvang van het inhaalmoment, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
 • De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste examendag met de lector deze inhaalsessie in te plannen
  Het aantal inhaalmomenten is beperkt tot twee voor het desbetreffende deelexamen.
 • De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of de gemiste deelevaluatie om didactische of organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.