Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Technologie mechanica IV24251/1921/2021/1/08
Studiegids

Technologie mechanica IV

24251/1921/2021/1/08
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Van der Sypt Gert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om een werkomgeving goed te begrijpen is ook technische kennis noodzakelijk. Aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen worden de principes van mechanica, sterkteleer, aandrijfmechanismen en machineonderdelen bestudeerd. Basis is in veel gevallen het maken van een berekening waardoor duidelijk wordt of er gevaren zijn, ja dan neen.
We dompelen je onder in verschillende cases en vragen je om zelf de gevaren of veiligheidsrisico’s hierbij op te sporen en oplossingen te bedenken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student verklaart de basis van mechanica en sterkteleer en schat eventuele risico's bij specifieke veiligheidsissues (ongevallen, keuring bestaande of nieuwe installaties,...) in.
conceptueel denken
De student beschrijft verschillende bevestigingstechnieken en aandrijfmechanismen en formuleert hierbij diverse veiligheidsrisico's met oplossingen.
kwaliteitszorg
De student lost mechanisch gerelateerde vraagstukken op.

Leerinhoud

Onderstaande onderwerpen kunnen eventueel aangevuld worden met andere relevante onderwerpen.

Mechanica
    Begrippen uit mechanica
    Statica

    Kinematica

    Dynamica

Sterkteleer
    Begrippen uit sterkteleer
    Soorten belastingen en spanningen

Aandrijfmechanismen
    Riemaandrijvingen
    Kettingaandrijvingen
    Tandwielaandrijvingen

Machineonderdelen
    As- en astapverbindingen
    Kabels- en hijsmiddelen
    Klinkverbindingen
    Krimp- en persverbindingen
    Schroefverbindingen
    Spieverbindingen
    Lasverbindingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Technologie mechanica

Powerpoints als aanvulling aan de cursus

Tabellenboek voor metaaltechniek

Allerlei websites met aanvullende info

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Gesloten boek examen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Gesloten boek examen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Voor een student die minder dan 60% van de contactmomenten aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).


Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie