Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Inleiding in welzijn en veiligheid26584/1921/2021/1/81
Studiegids

Inleiding in welzijn en veiligheid

26584/1921/2021/1/81
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Machiels Matthieu, Vermaete Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een veiligheidscultuur maakt in een organisatie en in de maatschappij het verschil tussen echte veiligheid en ‘papieren’ veiligheid. Via een introductie tot de relevante wetgeving inzake Welzijn en de vraag welke plaats Welzijn inneemt in ons rechtssysteem, onderzoek je het “wie, wat, hoe en waarom” van Welzijn op de arbeidsvloer. De inzichten die je zo verwerft vormen de basis voor alles wat volgt in jouw opleiding tot veiligheids- en milieudeskundige.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
De student situeert alle aspecten van veiligheid en welzijn binnen een ruim historisch, juridisch en wetgevend kader
levenslang leren
De student beschrijft de immer evoluerende wetgeving en consulteert de geschikte bronnen.
operationaliseren
De student gebruikt de structuur van de Codex en de Wet op het welzijn op correcte wijze bij het uitvoeren van opzoekingen.
De student herkent en schat de kenmerken van een veiligheidscultuur in.
De student interpreteert wetteksten uit Codex of Wet op het welzijn en past ze toe.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft de beginselen van preventie en bescherming en de actoren in verband met welzijn op het werk
De student verklaart de contexten en motieven die aan de basis liggen van veiligheid en welzijn in onze huidige maatschappij

Leerinhoud

In diverse hoofdstukken worden behandeld:

- Recht: juridische begrippen, soorten wetgeving en recht, relatie mbt Veiligheid en Welzijn

- De Wet Welzijn: de basiswet voor elke Preventieadviseur

- Andere wetgeving, zoals ARAB, AREI, ...

- Normen: wat zijn dit en wat doe je er mee

- Veiligheidsbegrippen en hun definities

- De preventiehiërarchie: hoe zit deze in elkaar en waarom hier steeds naar terug grijpen

- Motieven om aan preventie te doen: zowel op persoonlijk, bedrijfs- als milieuvlak toegespitst

- Spelers in preventie: internen en externen, wat is hun rol (& wettelijke) verplichtingen

- Interprofessionele instanties: welke rol spelen zij binnen het Welzijnsgegeven

- Bewakings- en beveiligingsdiensten: welke kennen we en wat doen zij







Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Codex "welzijn op het werk"
• ARAB
• Andere relevante wetgeving
• Powerpoint presentaties, wetgeving, figuren en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken heen, digitaal aangeboden aan de student

 Indien een gastspreker een les doceert behoort dit tot de te kennen leerstof

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Leren werken met de "Sentral" toepassing via de databanken van de AP hogeschool

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

 • Het behaalde cijfer voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B.
 • De certificaten Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B, zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid

 • Als de student afwezig is op het examen resulteert dit in een nul op het examen, tenzij hij recht heeft op een inhaalexamen (cfr. OER art. 15.6)

 • Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, opleidingen, …).
  Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van het eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20).
 • De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
  (*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
      De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
      De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
 • Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.