Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Onderzoeksmethoden26620/1921/2021/1/44
Studiegids

Onderzoeksmethoden

26620/1921/2021/1/44
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • International programmes Science and Technology als Onderzoeksmethoden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Stevens Wendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Excel en statistiek - A OF eerder ingeschreven voor Wetenschap & technologie.

Korte omschrijving

  • Diverse onderzoeksmethoden maken deel uit van cases die al of niet projectmatig worden uitgewerkt. Op die manier worden onderzoekscompetenties verder ontwikkeld teneinde gefundeerde, onderbouwde evaluaties te doen.
  • Na het analyseren en uitschrijven van de onderzoeksvraag moet de student de juiste onderzoeksmethode toepassen, informatie verzamelen (kwantitatief, kwalitatief) en deze, al dan niet statistisch onderbouwd, analyseren om dan de juiste besluiten te trekken.
  • De student werkt diverse cases en opdrachten vanuit onderzoeksvragen uit. Deze komen uit diverse opleidingsonderdelen en het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student kan bij de diverse stappen van een onderzoek gegevens en data analyseren.
conceptueel denken
De student stelt vanuit een casus een onderzoeksplan op waarbij vanuit een probleemstelling verschillende onderzoeksmethoden worden afgetoetst.
kwaliteitszorg
De studenten kan de verzamelde onderzoeksdata analyseren, rapporteren en de juiste conclusies trekken. Hij past hievoor de juiste statistische methoden toe.
operationaliseren
De student past de diverse fasen en stappen van een onderzoeksstrategie toe en is in staat om verzamelde data te analyseren en te rapporteren.

Leerinhoud

  1. Yellow Belt Lean Six Sigma (inclusief extern examen voor behalen attest Lean Six Sigma Yellow Belt)
  2. Onderzoeksmethoden in functie van Bachelor Proef en Multiproject.
  3. Diverse cases en opdrachten om vaardigheden met betrekking tot projectmatig werken en onderzoeksmethoden eigen te maken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Lesnota's/powerpoints en andere relevante informatie, ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving digitap
  • Verplicht: gebruik laptop tijdens de hoor- en werkcolleges

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Het examen bestaat uit kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00Deze evaluatie gebeurt op basis van de deelname aan het externe examen Lean Six Sigma Yellow Belt
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Het examen bestaat uit kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Voor een student die minder dan 60% van de contactmomenten aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).


Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie