Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Economie26636/1921/2021/1/06
Studiegids

Economie

26636/1921/2021/1/06
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Stevens Wendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze onderwijseenheid komen de belangrijkste begrippen uit de micro- en macro economie aan bod. Naast het interpreteren van balansgegevens, leer je ook een financiële argumentatie opstellen. Ook wordt er toegepaste economie en management voor preventieadviseurs gebracht: kostenberekening arbeidsongevallen, kostenbatenanalyses, budgetteren en leren interpreteren van specifieke indicatoren. Daarnaast wordt een inleiding gegeven in consumentenveiligheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft producentengedrag en consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex.
De student geeft weer hoe marktprijzen tot stand komen in industriƫle markten en beschrijft de invloed van overheidsinterventies op deze prijs.
conceptueel denken
De student schat voor genomen veiligheidsmaatregelen de economische impact in.
projectmanagement
De student interpreteert en analyseert belangrijke bedrijfseconomische parameters zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student interpreteert macro-economische begrippen.

Leerinhoud

* Financiële rapportering: balans en jaarrekening, het toepassen van ratio's

* Macro-economie: basis van de macro-economische indeling, de nationale rekeningen en consumptie-index

* Toegepaste economie en management voor preventieadviseurs: kostenberekening van arbeidsongevallen, kostenbatenanalyses,

   managementindicatoren toepassen. 

* Budgetteren voor een preventie- en milieudienst.

* Businessmodel: samenstelling en inhoud.

* FOD Economie en consumentenveiligheid.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Economie.

Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Dit examen wordt digitaal afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
AcademiejaarReflectieopdracht25,00Korte paper met presentatie over een actueel onderwerp gelinkt aan de theorie uit de cursus.
AcademiejaarReflectieopdracht25,00Toepassen van financiƫle ratio's.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Indien de reflectieopdracht in de vorm van een presentatie niet werd uitgevoerd, betekent dit een 0 voor deze opdracht. (20% van het totaalresultaat).

Indien de reflectieopdracht rond de ratio-analyse niet werd uitgevoerd, betekend dit een 0 voor deze opdracht. (30% van het totaalresultaat).

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.

Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Voor een student die minder dan 60% van de contactmomenten aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).


Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie