Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Milieu 2: Lucht - Ecologie - Mobiliteit28183/1921/2021/1/30
Studiegids

Milieu 2: Lucht - Ecologie - Mobiliteit

28183/1921/2021/1/30
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Milieuwetgeving.

Korte omschrijving

Er wordt een inleiding gegeven in luchtverontreiniging, ecologie, ecotoxicologie en mobiliteit.
De taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator mbt aspecten lucht, ecologie en mobiliteit worden toegelicht (Vlarel, Vlarem, ...).
De student leert de belangrijkste concrete toe te passen wetgeving kennen alsook de  bronnen van de verontreinging. Ook de belangrijkste zuiveringstechnieken en preventietechnieken komen aan bod.
De verplichtingen inzake keuringen en metingen kan de student interpreteren.
De verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes kan de student a.d.h.v. formulieren opstellen. 

Oefeningen (o.a. casussen) worden opgelost.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
De student stelt de verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes mbt het aspect lucht op a.d.h.v. formulieren.
De student stelt formulieren op aan de hand van gegevens en doet de nodige verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes voor het aspect lucht.
De student verklaart de basis van het beheer van ecosystemen en de basisbegrippen van ecotoxicologie in een evoluerend kader.
communicatie
De student evalueert de belangrijkste praktische en concrete taken v/d milieucoördinator m.b.t. aspect lucht, geur, ecologie en mobiliteit.
conceptueel denken
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
levenslang leren
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen m.b.t. het aspect lucht en formuleert gepaste reacties.
operationaliseren
De student interpreteert en gebruikt de belangrijkste van toepassing zijnde milieuvoorwaarden van het milieuaspect lucht, geur, ecologie en mobiliteit.
De student interpreteert, analyseert en rapporteert over de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden op een bedrijfssite.
De student past de lokale en internationale milieuwetgeving toe.
veiligheidsmanagement
De student formuleert in functie van de luchtverontreiniging de geschikte zuiverings- en preventietechnieken.
De student analyseert en verklaart de meest relevante lokale en gewestoverschrijdende milieuproblemen mbt de aspecten lucht, geur en ecologie.
De student onderzoekt kritisch de bestaande lokale en internationale milieuwetgeving bij het uitvoeren van gerichte opzoekingen.
voorbeeldfunctie
De student beschrijft de belangrijkste monitoringstechnieken m.b.t. het aspect lucht en geur.

Leerinhoud

Lucht

Inleiding tot luchtverontreiniging
Soorten luchtverontreiniging
Begrippen m.b.t. luchtverontreiniging
Veranderende samenstelling van de atmosfeer
Belangrijkste verontreinigende stoffen en hun bronnen
Gevolgen luchtverontreiniging
Milieuproblemen als gevolg van luchtverontreiniging

Overzicht wetgeving Lucht (uitz. Geur)
Europa
Vlaanderen

Belangrijkste praktische en concrete taken v/d milieucoördinator m.b.t. aspect lucht
Belangrijkste definities en begrippen
Emissie- en immissiemetingen
Vlarem II: algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (deel 4 Vlarem II)
Vlarem II: sectorale milieuvoorwaarden (deel 5 Vlarem II)
Vlarem II: milieuvoorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen (deel 6 Vlarem II)
Vlarem III
MER
Monitoring van luchtemissies
Beheersing van luchtverontreiniging
Saneringstechnieken
Overzicht administratie, keuringen en metingen

Geur
Belangrijkste begrippen
Eenheden
Overzicht geurstudies
Wetgeving bestaand (niet limitatief)
Geurbeleid Vlaanderen - algemeen
Aanpak geurhinder
Communicatie bij geurhinder

Ecologie

Inleiding

Ecosysteem als onderdeel van biosfeer
Het ecosysteem
Vlaamse Wetgeving
Natuurdecreet
Bosdecreet
Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos
Soortenbescherming
Pesticidendecreet
Erfgoed

Bescherming van ecosystemen
Kwaliteitsvolle indicatoren
Soort beschermingsplannen
Milieuproblemen oorzaken en aanpak

Omgevingsvergunning
Overzicht decreten en besluiten
Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag

Inleiding tot ecotoxicologie
Toxische stoffen
Factoren die de toxiciteit beïnvloeden
Milieutoxicologisch onderzoek
Normering
Risicobeheersing


Mobiliteit

Inleiding

Mobiliteit - leefmilieu
Inleiding
Broeikaseffect
Fijn stof en gezondheid
Ozonvorming en verzuring
Milieuthema’s m.b.t. het aspect mobiliteit

Bevoegde instanties

Beleid
Beleidsplannen
Lokale overheden
Overheden en administraties

Wetgeving en omzendbrieven
Overzicht

Algemeen mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsstudies ikv vergunningen
RICHTLIJNENBOEK Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER (2018)
MER discipline mens-mobiliteit cfr. richtlijnenboek

Actieplannen bedrijven

Gegevens en bijlagen m.b.t. mobiliteit bij de omgevingsvergunningsaanvraagStudiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Milieu 2: Lucht - Ecologie - Mobiliteit en digitaal aangereikt lesmateriaal.
  • Informatie via internet

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen17,50 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets90,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00Permanente evaluatie tijdens de oefensessies

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Voor een student die minder dan 60% van de contactmomenten aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).


Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.