Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Wetgeving publieke en private veiligheid29419/1921/2021/1/53
Studiegids

Wetgeving publieke en private veiligheid

29419/1921/2021/1/53
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Security
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): EgaƱa Viteri Liesbeth
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het vak Wetgeving Publieke en Private Veiligheid geeft een overzicht van de wetgeving, toegepast aan de hand van praktijksituaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

kwaliteitszorg
De student voert gericht opzoekingen uit in de bestaande lokale en internationale wetgeving en benadert deze kritisch.
levenslang leren
De student beschrijft de immer evoluerende lokale en internationale wetgeving.
operationaliseren
De student past de lokale en internationale wetgeving m.b.t. security toe.

Leerinhoud

Doelstelling van de cursus
Opdracht
Kennismaking met de publieke en private veiligheidssector
1 Inleiding
2 Actoren binnen de publieke veiligheid
3 Actoren binnen de private veiligheid
Grondrechten
1 Hiërarchie van recht
2 Rechten van de mens
3 De grondwet
4 Strafrecht
5 Strafprocesrecht
6 Sociale verhoudingen
Aansprakelijkheid
1 Soorten aansprakelijkheid
2 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
3 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Wetgeving Private en bijzondere veiligheid

1 Inleiding

2 Definities en toepassingsgebied

3 Ondernemingen en interne bewakingsdiensten

4 Personen

5 Bevoegdheden, verplichtingen, procedures en middelen

6 Specifieke activiteitendomeinen

7 Controle en sancties

Referenties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Wetgeving Publieke en Private Veiligheid

Aangevuld met powerpoint-presentatie

Website www.vigilis.be

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboek
De Bruyne, T., Vandormael, D, en Verleije, S. (2018). Private en Bijzondere Veiligheid. Praktijkgerichte toelichting bij de wet. Kalmthout: Pelckmans Pro.

Websites
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
https://www.besafe.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal meerkeuze-examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal meerkeuze-examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen deze OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.