Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Chemie IV30921/1921/2021/1/02
Studiegids

Chemie IV

30921/1921/2021/1/02
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student basiskennis van de algemene chemie, de organische en anorganische chemie en de milieuchemie.

Daarnaast worden bepaalde rubrieken van veiligheidsinformatiebladen (VIB) onder de loep genomen, zodat de student de nodige basiskennis heeft om deze te interpreteren en te vertalen naar een veilige omgang met gevaarlijke producten.


OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student benoemt de anorganische en organische stoffen.
De student deelt chemische stoffen (organisch en anorganisch) in klassen en beschrijft de belangrijkste eigenschappen.
De student onderscheidt anorganische reacties zoals redoxreacties, zuur-base reacties, neerslagreacties,...
De student onderscheidt oliƫn/vetten en polymeren a.d.h.v. de structuur.
conceptueel denken
De student formuleert de invloed van factoren, zoals druk, temperatuur, concentratie, ..., op de snelheid en het evenwicht van een chemische reactie.
De student kent de verschillende soorten antropogene verontreinigingen en beschrijft de impact ervan op de de verschillende milieucompartimenten.
kwaliteitszorg
De student lost zelfstandig vraagstukken in verband met algemene chemie op.
operationaliseren
De student berekent de concentratie van een stof, de vracht van een stof en de verdunning van een oplossing.
De student leidt kwantitatieve informatie af uit een reactievergelijking.
De student schrijft een chemische reactievergelijking en houdt hierbij rekening met de stoichiometrie.
veiligheidsmanagement
De student leidt de mogelijke risico's van een product af uit de sds-fiches.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Atoombouw
 • Soorten stoffen
 • Chemisch rekenen
 • Stoichiometrie
 • Reactiesnelheid en chemisch evenwicht
 • Anorganische chemie
 • Organische chemie
 • Groene chemie (green chemistry) 
 • Milieuchemie
 • Veilig omgaan met scheikundige producten (Veiligheidsinformatiebladen)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus chemie
 • Digitaal aangereikt lesmateriaal
 • Tabel van Mendelejev

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00 schriftelijk examen:
-kennis- en inzichtvragen
-oefeningen Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00 schriftelijk examen:
-kennis- en inzichtvragen
-oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Voor een student die minder dan 60% van de contactmomenten aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).


Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie