Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactieproject Audio34041/1922/2021/1/54
Studiegids

Redactieproject Audio

34041/1922/2021/1/54
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 55 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In autonome redacties maak je meerdere uitzendingen per week. En één ervan bouw je volledig zelf uit, van brainstorm tot afgewerkt product. Je werkt voor de campusradio en ook voor externe opdrachtgevers. En misschien werk je met een aantal Europese radiostudenten samen aan uitzendingen in het Engels voor een Europees informatief jongerenradioplatform. Je eindproduct moet in elk geval zo professioneel mogelijk zijn. Niet enkel omdat vakspecialisten evalueren, ook omdat je live op nationale radio gaat. Je doet mee aan Student Late Night op MNM. En zo bewijs je dat je helemaal klaar bent voor de echte radiowereld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je kan in een redactiegroep en in een dagelijks productieritme voor een specifieke doelgroep radioreportages maken.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je hanteert doorgedreven researchvaardigheden in een complexe redactiecontext.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je kiest relevante onderwerpen en invalshoeken rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep en het medium in een complexe redactiecontext.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je kan een eenvoudige blog voor diverse media opzetten.
Efficiënt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je werk in team aan een publiceerbaar/uitzendbaar journalistiek eindproduct.

Leerinhoud

Je creëert je eigen informatief en communicatief radioprogramma met interviews, reportages, voxpops. Dat doe je autonoom met je redactie en dat betekent: redactievergaderingen, brainstorm, flow en inhoud van je radioprogramma uitwerken, passende jingles, tapijtjes en buffers maken, juiste muziek en flow zoeken, de meest interessante gasten brengen en je publiek via facebook, twitter, instagram, youtube, sms laten reageren.

Studiematerialen (lijst)

How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
  • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes
Schrijven voor radio en tvVerplicht
  • Auteur: Patrick pelgrims
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen62,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen208,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Studenten werken in redactieteams aan opgelegde producten. Die kunnen verschillen naargelang er opdrachten voor derden zijn of niet. De gewichtsverdeling van de verschillende opdrachten verschijnt op Digitap

Aanwezigheid verplicht tijdens de kantooruren (maandag-vrijdag van 9u tot 17u) en in de vastgelegde redactievergaderingen en gastcolleges.
- Een student die ongewettigd afwezig is, verliest – per keer – 2 punten in de eindbeoordeling (op 20) van het opleidingsonderdeel. Een student moet bij ziekte dat meteen voor 9u 's ochtends melden aan de begeleidende lector. Bij verzuim: -1p/20 per keer.
- Een student is tijdig aanwezig. Behoudens heirkracht, wordt een student die laattijdig is, niet meer tot de les/vergaderingen/kantooruurwerkzwaamheden toegelaten en wordt hij beschouwd als ongewettigd afwezig.
Voor journalisten is een deadline een absoluut gegeven.
- een student die de deadline niet haalt, verliest 2 punten (op 20) in de beoordeling van die taak. Telkens wanneer dat zich herhaalt – die student haalt een volgende deadline opnieuw niet – verliest hij bij die taak telkens 1 punt meer. (-3 punten, -4 punten, …)