Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français: communication II MAIB/229959/1923/2021/1/66
Studiegids

Français: communication II MAIB/2

29959/1923/2021/1/66
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Leertraject International Business binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bernad Leila
Andere co-titularis(sen): Van Gelder Blue
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

 Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4)) EN geslaagd of getolereerd voor Français des affaires I/1 EN geslaagd of getolereerd voor Français des affaires II/2 EN geslaagd of getolereerd voor Français des affaires III/3 EN (eerder ingeschreven voor Mobiliteit: International Project MAIB OF simultaan te volgen met Mobiliteit: International Project MAIB).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verrijkt de student zijn schriftelijke en mondelinge vaardigheden en leert hij/zij zich vlot uitdrukken in communicatiesituaties typisch voor de beroepspraktijk.

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules Frans.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de algemene grammatica- en uitspraakregels van het Frans toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student communiceert correct mondeling en schriftelijk.
De student begrijpt en gebruikt de specifieke uitdrukkingen en de terminologie eigen aan zakelijke brieven.
De student interpreteert nieuwe (ongeziene) informatie uit geschreven of auditieve bronnen correct.
De student vertaalt relatief vlot mondeling en schriftelijk.
De student leidt een vergadering of neemt zinvol deel aan een vergadering. 
De student begrijpt een breed gamma aan algemene en bedrijfsgerichte woordenschat en gebruikt dat actief.
De student schrijft een professioneel verslag en gebruikt zelfstandig de nodige hulpmiddelen om dit zonder taalfouten en in het juiste taalregister te doen.
De student voert efficiënte professionele telefoongesprekken en maakt daarbij gebruik van de specifieke uitdrukkingen en terminologie, in het bijzonder rond afspraken maken, plannen en organiseren.
De student notuleert tijdens een vergadering en schrijft een verslag in correct Frans.
De student stelt verschillende soorten zakelijke brieven en mails op met oog voor structuur en een correcte spelling en zinsbouw.
De student schrijft zakelijke brieven gebruik makend van de standaardformules en gebruikt zelfstandig de nodige hulpmiddelen om dit zonder taalfouten en in het juiste taalregister te doen.
De student zoekt zelfstandig de nodige informatie over een specifiek onderwerp op, haalt de belangrijkste elementen uit het gevonden materiaal, vat het samen, argumenteert, en neemt een persoonlijk standpunt daartegenover in.
De student neemt zinvol deel aan (alledaagse) gesprekken/discussies.

Leerinhoud

Mondelinge en schriftelijke commerciële communicatie.

Algemene en zakelijke woordenschat

Grammatica ter ondersteuning

Alle informatie m.b.t. de leerstof en de toetsing is terug te vinden op Digitap.


Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Comme convenu!Verplicht
  • Auteur: I. Werbrouck
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00Mondelinge permanente evaluatie; zie Digitap
AcademiejaarPortfolio40,00zie Digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,00zie Digitap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00mondeling examen; zie Digitap

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies