Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Arbeidsrecht/130132/1923/2021/1/31
Studiegids

Arbeidsrecht/1

30132/1923/2021/1/31
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Leertraject Human Resources binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Heylen Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: het examen wordt digitaal mondeling afgenomen, er worden 10 min. per student voorzien. Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht, sociale zekerheid en HR/3 MA.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische arbeidsrecht.

Begincompetenties (tekst)

Kennis van
•Burgerlijk Recht
•Gerechtelijk gerecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student past het algemene burgerlijke recht toe waar het arbeidsrecht geen specifieke afwijkende regels voorziet.
De student analyseert een probleemsituatie die zich aandient in de relatie werkgever-werknemer.
De student raadpleegt de diverse bronnen van het arbeidsrecht (tijdschriften, websites, ...) en wendt ze doelmatig aan voor correcte opzoekingen.
De student benoemt de hiërarchie van de rechtsbronnen in het Arbeidsrecht benoemen en past die toe.
De student zoekt de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer die in een bepaalde casus relevant is op.
De student past relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer toe op een concrete casus.
De student verwoordt een gefundeerde oplossing van een probleemstelling a.d.h.v. de wetgeving, rechtspraak en rechtleer.

Leerinhoud

•Kort algemeen historisch overzicht van de ontwikkeling van het Sociale Recht in België.
•Overzicht van de bronnen van het Arbeidsrecht en de hiërarchie daarin..
•Bespreking van het toepassingsgebied van de Arbeidsovereenkomstenwet : wat is een arbeidsovereenkomst, met uitgebreide aandacht voor het begrip "ondergeschikt verband".
•Aangaan van de Arbeidsovereenkomst - geldigheids-en vormvereisten.
•Bespreking van de diverse soorten arbeidsovereenkomsten naargelang de beoogde arbeid (vnl. onderschied bedienden-werklieden, handelsvertegenwoordigers, …), naargelang de duur (onbepaalde - bepaalde duur) en naargelang de omvang van het werk (voltijds-deeltijds)
•Bespreking van de specifieke regelen van deeltijdse arbeid.
•Bespreking van enkele specifieke bedingen, o.a. proefbeding, concurrentiebeding, scholingsbeding,...
•Bespreking van de rechten en plichten van de werkgever, met tevens aandacht voor de regeling rond internetcontrole, fouillering door de werkgever en de regeling van pesten op het werk.
•Bespreking van de rechten en plichten van de werknemer.
•Bespreking van de aansprakelijkheid van werkgever en werknemer.
•Bespreking van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst : o.a. de diverse schorsingsgronden met de bijhorende regeling van al dan niet gewaarborgd loon en de al dan niet voorziene ontslagbescherming.
•Bespreking van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met zowel aandacht voor de algemene civielrechtelijke beëindigingswijzen als voor de arbeidsrechtelijke wijzen, met voornamelijk aandacht voor ontslag, opzegging, ontslag wegens dringende reden.
•Bespreking van tijdskrediet.
•Bespreking van de regeling van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers.
•Bespreking van het arbeidsreglement Bespreking van de regeling van de betaalde feestdagen.
•Bespreking van de Arbeidswet, met voornamelijk aandacht voor bepaalde arbeidsverboden, de regeling van arbeidsduur en arbeids-en rusttijden, overloon, nachtarbeid, moederschapsbescherming.

Studiematerialen (lijst)

cursus arbeidsrechtVerplicht
ArbeidsrechtVerplicht€ 30,00
  • Auteur: IVO VERREYT,DIRK HEYLEN
Wetboek sociaal recht voor studentenVerplicht€ 25,50
  • Auteur: F. HENDRICKX,D. PIETERS, M. RIGAUX, P. SCHOUKENS, O.VANACHTER, K. VAN dEN LANGENBERGH, e.a.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
website uitgeverij intersentiaVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 
Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00schriftelijk examen, theorie
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00schriftelijk examen, theorie toepassen op praktijkgevallen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00schriftelijk examen: theorie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00schriftelijk examen, theorie toepassen op praktijkgevallen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies