Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français des affaires II/225728/1923/2021/1/63
Studiegids

Français des affaires II/2

25728/1923/2021/1/63
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van de Velde Alex
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: mondeling examen via teams, gesloten boek, 50 min per groepje

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4)) EN (eerder ingeschreven voor Français des affaires I/1 OF simultaan te volgen met Français des affaires I/1).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op schriftelijke taalvaardigheid. De student leert commerciële brieven en mails schrijven aangepast aan de verschillende stadia van het handelsproces. Hij/zij heeft hierbij oog voor klantgerichtheid en respecteert de gangbare normen.

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules.

De student beschikt over een goede spelling en een hoge graad van grammaticale correctheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de basisregels van de Franse grammatica toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt en gebruikt de specifieke uitdrukkingen en de terminologie eigen aan zakelijke brieven.
De student begrijpt een breed gamma aan algemene en bedrijfsgerichte woordenschat en gebruikt dat actief.
De student stelt verschillende soorten zakelijke brieven en mails op zoals een prijsaanvraag, een offerte, een bestelling, een factuur enz. met oog voor een correcte spelling en zinsbouw.

Leerinhoud

Vakjargon, standaardformules voor zakelijke brieven/mails.
Grammatica: gebruik van de subjonctif, van passieve en onpersoonlijke werkwoordstructuren.
Schriftelijke communicatie rond het handelsproces: schrijven en beantwoorden van een offerte-aanvraag, een bestelling, klachten- en aanmaningsbrieven/mails enz...

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Comme ConvenuVerplicht
  • Auteur: I. Werbrouck
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies