Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Español profesional II/228672/1923/2021/1/55
Studiegids

Español profesional II/2

28672/1923/2021/1/55
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Spaans binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bongaerts Hanne
Onderwijstalen: Spaans
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: examen in de examenreeks: digitaal examen, gesloten boek, 90 min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Español elemental /3-4 EN geslaagd of getolereerd voor Español práctico /1-2-3 EN (eerder ingeschreven voor Español profesional I/1 OF simultaan te volgen met Español profesional I/1).

Korte omschrijving

De nadruk ligt op het leren van de taal als communicatiemiddel in zakelijke situaties. Er wordt aandacht geschonken aan zowel culturele informatie als aan beroepsgerelateerde thema's uit de Spaanstalige wereld.

Bij aanvang van de cursus moet je minstens niveau A2 van het Europees referentiekader hebben bereikt. De woordenschat en de taalmiddelen worden verder uitgebreid en er volgt een verdieping van de grammaticale onderwerpen. Bij het succesvol beëindigen van Español profesional 1 en 2 heeft de student een B1 niveau bereikt.

Meer informatie over de niveaus vind je hier: https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr

De oefeningen zijn zeer afwisselend en gericht op de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Er wordt steeds een actieve deelname aan de les verwacht: consolidatieoefeningen voor de nieuw geleerde grammatica, vertaaloefeningen en rollenspellen met concrete gespreksonderwerpen maken deel uit van de lessen.

Begincompetenties (tekst)

 • De student kan zelfstandig woordenschat studeren aan de hand van woordenlijsten en oefeningen.
 • De student kan zelfstandig oefeningen maken en verbeteren met oplossingssleutel.
 • De student kan zelfstandig oefeningen maken in de digitale leeromgeving.
 • De student kan deadlines voor opdrachten (voor permanente evaluatie) respecteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student vertaalt aangeleerde woordenschat.
De student gebruikt de nodige uitdrukkingen voor mondelinge presentaties (bv. een gastspreker presenteren, het publiek bedanken, een technisch probleem signaleren).
De student past de spellingsregels (bv. de accenten) toe.
De student interpreteert financiële teksten (bv. facturen, bestelbonnen, reclamebrochures).
De student drukt hypotheses uit met de Subjuntivo en de Futuro Compuesto.
De student gebruikt verleden tijden (el Pretérito Perfecto, el Pretérito Indefinido, el Pretérito Imperfecto) door elkaar.
De student handelt verschillende beroepsmatige telefoongesprekken af (bv. doorverbinden, een boodschap opnemen, gegevens aanpassen).
De student vertelt vlot persoonlijke of werkgerelateerde anekdotes (in het verleden).
De student formuleert zijn/haar mening uitgebreid en verduidelijkt die mening met verschillende functie- en signaalwoorden.
De student gebruikt zinnen in de indirecte rede ook wanneer de werkwoordstijden hierbij veranderen.
De student maakt zinnen met de Subjuntivo wanneer die vereist is (bv. onzekere toekomstplannen, wensen en noden, een gekleurde mening).
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student respecteert deadlines.

Leerinhoud

Je kan de specifieke thema's terugvinden in de inhoudstafel van Socios 2.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Socios 2 Cuaderno de ejercicios + CDVerplicht
Socios 2 Libro del alumno + CDVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Examen in de examenreeks : schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Schriftelijke vaardigheidstoets, telt mee als permanente evaluatie.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Mondelinge vaardigheidstoets, telt mee als permanente evaluatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Examen in de examenreeks: mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies