Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Databeheer/2 MA25724/1923/2021/1/24
Studiegids

Databeheer/2 MA

25724/1923/2021/1/24
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): d'Hollander Latoya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Excel / 2 EN eerder ingeschreven voor Office tools / 1.

Korte omschrijving

In deze ICT module leert de student informatie binnen Excel te structureren in lijsten en tabellen. Weer wordt de nadruk op optimalisatie en efficiëntie gelegd. Na het aanleren van de basistechnieken aan de hand van praktische voorbeelden en enkele eenvoudige oefeningen, worden concrete cases uitgewerkt. Efficiënt zoeken van informatie is ook een belangrijk onderdeel. De student wordt aangezet om na te denken over de relevantie van gegevens en de wijze waarop deze gegevens gestockeerd moeten worden. Kortom, het logisch indelen in tabellen en velden en deze informatie gericht kunnen opvragen en weergeven. Via draaitabellen en -grafieken kunnen numerieke gegevens verwerkt en bevraagd worden.
Studenten leren gegevens statistisch verwerken met Excel. Daarbij is het belangrijk dat ze de juiste functies en formules gebruiken, maar ook dat ze de verkregen resultaten kunnen verwerken en interpreteren. 

De student leert ook elementair werken met Access. Na het aanleren van de basistechnieken aan de hand van praktische voorbeelden verwerkt de student de leerstof door eenvoudige oefeningen te maken.

Feedback en remediëring: Aan de hand van vragen wordt de leerstof van de vorige lessen overlopen. Eventuele lacunes worden aan de hand van extra oefeningen uitgelegd. Tijdens de oefensessies kunnen de studenten steeds vragen stellen over de leerstof en de oefeningen.
 

Begincompetenties (tekst)

De student moet via de Windows Verkenner elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files; het maken/ herbenoemen/wissen/... van mappen; het ordenen van files in een netwerkomgeving.

De student moet geslaagd zijn voor Excel deel 1 (ICT mod2 Excel modeltraject jaar 1)

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student gebruikt de basisprincipes van Access en beheert efficiënt en economisch data. 
De student transformeert en integreert de zoekstrategieën geleerd in Excel naar de databank Access. 
De student verwerkt data in een draaitabel en/of grafiek en interpreteert het resultaat. 
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student bekijkt met de nodige kritische zin zijn oplossingen en vergelijkt deze op juistheid met de gegeven oplossing.
De student verwerkt en interpreteert elementair statistisch gegevens.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student heeft inzicht in de structuur van tabellen waardoor hij op een intelligente en efficiënte manier gegevens over verschillende tabellen kan verdelen en optimaliseren. 
De student structureert op een efficiënte wijze gegevens in een tabel en vindt vervolgens de gewenste data zonder problemen terug. 
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student werkt dermate vlot met Excel en Access dat hij/zij binnen een beperkt tijdsbestek problemen tot een goed einde brengt.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student concretiseert de aangeleerde technieken in oefeningen en lost deze op zelfstandige basis op.
De student concretiseert de verworven kennis van de Office pakketten door gegevens uit te wisselen tussen de verschillende pakketten.

Leerinhoud

• Aanmaken, structuren van lijsten binnen Excel, het verschil met tabellen.
• Gegevenstabellen/lijsten binnen Excel: invoeren/wijzigen/wissen van gegevens, filters, sorteren.
• Het maken van draaitabellen/grafieken met berekende velden, items, meerdere tabellen ...
• Het gebruik van DataBase-functies voor het zoeken van informatie.
• Gegevens statistisch verwerken met Excel: correlatie en regressie.
• Gegevens analyseren met Excel: gemiddelde, mediaan, modus, standaardafwijking, scheefheid, rang, percentiel, Z-score, scheefheid, kurtosis bij populaties en steekproeven.
• Interpretatie van de statistische resultaten en resultaten uit draaitabellen. 
• Het maken van eenvoudige tabellen binnen Access.
• Het werken met queries in Access.
• Eenvoudige rapporten en formulieren maken in Access.

Studiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
StudiewijzerVerplicht
MS Excel 2016Verplicht
  • Auteur: Eric Cuypers & Eddy Van den Broeck
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Het examen is beperkt in tijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Het examen is beperkt in tijd.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies