Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projet International MAIB/129953/1923/2021/1/56
Studiegids

Projet International MAIB/1

29953/1923/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Leertraject International Business binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bernad Leila
Andere co-titularis(sen): Van Gelder Blue
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 300,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4)) EN geslaagd of getolereerd voor Français des affaires I/1 EN geslaagd of getolereerd voor Français des affaires II/2 EN geslaagd of getolereerd voor Français des affaires III/3 EN (eerder ingeschreven voor Français: communication II MAIB/2 OF simultaan te volgen met Français: communication II MAIB/2).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verrijkt de student zijn schriftelijke en mondelinge vaardigheden en leert hij/zij zich vlot uitdrukken in communicatiesituaties typisch voor de beroepspraktijk. Deze cursus bestaat vooral uit groepswerk waarbij de studenten een reële opdracht uitvoeren en op verplaatsing gaan naar een stad in Wallonië. De studenten staan zelf in voor de kosten.

Praktische organisatie: zie studiewijzer

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de algemene grammatica- en uitspraakregels van het Frans toe.
De student klasseert op efficiënte wijze alle digitale documenten die onderdeel zijn van het organisatieproces.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt een breed gamma aan algemene en bedrijfsgerichte woordenschat en gebruikt dat actief.
De student schrijft een professioneel verslag en gebruikt zelfstandig de nodige hulpmiddelen om dit zonder taalfouten en in het juiste taalregister te doen.
De student voert efficiënte professionele telefoongesprekken en maakt daarbij gebruik van de specifieke uitdrukkingen en terminologie, in het bijzonder rond afspraken maken, plannen en organiseren.
De student notuleert tijdens een vergadering en schrijft een verslag in correct Frans.
De student stelt verschillende soorten zakelijke brieven en mails op met oog voor structuur en een correcte spelling en zinsbouw.
De student zoekt zelfstandig de nodige informatie over een specifiek onderwerp op, haalt de belangrijkste elementen uit het gevonden materiaal, vat het samen, argumenteert, en neemt een persoonlijk standpunt daartegenover in.
De student neemt zinvol deel aan (alledaagse) gesprekken/discussies.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student plant en organiseert een bezoek, evenement of reis en houdt een gedetailleerd logboek bij.

Leerinhoud

Algemene en zakelijke woordenschat
Mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie
Praktische toepassing zie verdere informatie Digitap

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00zie studiewijzer

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies