Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Internationale stage MAIB/3-428346/1923/2021/1/29
Studiegids

Internationale stage MAIB/3-4

28346/1923/2021/1/29
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Leertraject International Business binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 23 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Soudyn Mireille
Andere co-titularis(sen): Leenkneght Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 616,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN pas te volgen in jaar van afstuderen EN simultaan te volgen met Bachelorproef MAIB/3-4.

Korte omschrijving

De stage van het 3de jaar vormt de afsluiter van de opleiding bachelor Office Management, afstudeerrichting Business & Languages. In de loop van het academiejaar zorgt het stageteam er met groepsintervisies, stagelessen en persoonlijke coaching voor dat je als een professionele management assistant op stage kan vertrekken.

Je legt zelf een geschikte stageplaats vast die voldoet aan de criteria vastgelegd in de stagegids. Je gaat verplicht op buitenlandse stage in het kader van het leertraject International Business.

Volgende leerlijnen uit de opleiding worden uitgediept tijdens de stage: communicatieve vaardigheden, office skills en business support. Je neemt een beroepsgerichte werkhouding aan, je past je aan het arbeidsritme op het werkterrein aan, werkt in een team en neemt deel aan het geheel van de activiteiten uit het beroepsleven.

Je schrijft een verslag over je stage-activiteiten en jouw professionele ontwikkeling.

Begincompetenties (tekst)

Competenties verworven tijdens eerste en tweede jaar en tijdens de stage van 7 weken in module 4 van het tweede jaar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student communiceert correct mondeling en schriftelijk.
De student maakt een verslag over zijn stage-activiteiten en professionele groei.
De student gebruikt zijn talenkennis zowel schriftelijk als mondeling door zelf alle contacten te leggen.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student past zichzelf aan in de organisatiestructuur en evalueert daarbij zichzelf.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student gebruikt zijn talenkennis zowel schriftelijk als mondeling door zelf alle contacten te leggen.
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student verzamelt en verwerkt informatie correct.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student organiseert alle stage-activiteiten binnen welbepaalde deadlines.
De student organiseert op efficiënte wijze een secretariaat.
De student plant en beheerst efficiënt het time management.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student organiseert alle stage-activiteiten binnen welbepaalde deadlines.
De student plant en beheerst efficiënt het time management.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student handelt correspondentie correct af.
Stakeholders
De student maakt een verslag over zijn stage-activiteiten en professionele groei.

Leerinhoud

De student moet zelfstandig een stageplaats en logement zoeken in het buitenland. In het kader van de COVID-19 maatregelen worden stageplaatsen buiten het Europese vasteland niet toegestaan. De stageplaats moet voldoen aan een aantal criteria die zijn vastgelegd in de de stagegids.

Leerinhouden van de 10 voorgaande modules worden verwerkt in een veelzijdig takenpakket. Je moet op het werkterrein evolueren tot een volwaardige arbeidskracht aangepast aan de beroepseisen, het arbeidsritme en het teamwork. 

Het doel van de stage is een zo ruim mogelijk inzicht te verwerven in de werking van de administratieve diensten van een organisatie.

De onderstaande takenlijst biedt een richtlijn. Het betreft een minimum takenpakket, dat mag uitgebreid worden in de loop van de stage.

Receptiefuncties
• balie/onthaal
• inkomende, uitgaande telefoonbediening
• inschrijvingen
• afspraken maken

Managementfuncties
• afspraakbeheer
• voorraadbeheer
• praktische voorbereiding vergaderingen, reservatie, brochures, documenten, PowerPoint, hand-outs, notuleren
• conferenties/seminaries mee voorbereiden/organiseren

Administratieve functies
• digitaal klassement en archivering
• administratie, dossierbeheer
• postbehandeling, briefwisseling
• rapporteren
• rekeningen, facturatie
• databeheer

Aanwezigheid op alle stagelessen en stageactiviteiten is verplicht.
In het stagereglement vind je de procedure die je moet volgen bij afwezigheid wegens ziekte op je stageplaats.
Zie de studiewijzer (SW) op Digitap voor aanvullende informatie en bindende afspraken over dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

Stagegids Bachelor Office ManagementVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing8,00 uren
 • Omschrijving: De student schrijft zelfevaluaties in het Nederlands, het stagebedrijf geeft twee evaluaties in de taal waarin de stage wordt afgelegd.
  Na de stageperiode brengt de student een presentatie van de gedane stage in de taal waarin de stage werd volbracht.
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: De presentatie van de stages is een examenmoment. Studenten die hier niet bij aanwezig zijn, zorgen voor een attest van de arts en vragen een inhaal examenmoment aan
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Omschrijving: In het semester voorafgaand aan de internationale stage vinden minimum vier stageleggen plaats. Dit is een verplicht lesmoment voor alle studenten.
 • Opmerking: Alle algemene communicatie betreffende stagedocumenten, gebeurt via de lokale N-schijf, Docent aan Student.
  De documenten en verslagen die de student tegen vooraf bepaalde deadlines moet aanleveren, worden verstuurd via de lokale N-schijf Student aan Docent
Werkplekleren en/of stage560,00 uren
 • Omschrijving: In het stagecontract dat ondertekend wordt door het stagebedrijf, de student en de Hogeschool, staat een korte omschrijving van het takenpakket dat door de student zal afgewerkt worden.
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren
 • Omschrijving: De student die op een internationale stageplaats zit, heeft vaak nood aan een intensievere begeleiding. Daarom zal de begeleidende lector minstens twee keer per maand een skypegesprek hebben met elk van de studenten. Op aangeven van de student kunnen dit er meer zijn, en kunnen ze eventueel worden aangevuld met intensiever mail- en telefoonverkeer.
  De student wordt ook nauwkeurig opgevolgd bij het schrijven van het stageverslag. Een tussentijdse evaluatie moet de student stimuleren in de manier waarop hij bezig is of moet de student meer gefocust laten werken.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Evaluatiecriteria van de stage: communicatie, office support, office skills, werkhouding, attitude, stageverslag.
Een malus wordt in rekening gebracht bij het niet respecteren van afspraken en deadlines, tot 30% op het eindtotaal.
Het evaluatieformulier wordt besproken en ter beschikking gesteld voor aanvang van de stage.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies