Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bachelorproef HRM/3-428353/1923/2021/1/73
Studiegids

Bachelorproef HRM/3-4

28353/1923/2021/1/73
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Leertraject Human Resources binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Meerts Kristin, Michels Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN pas te volgen in jaar van afstuderen EN simultaan te volgen met Office Management stage HRM/3-4.

Korte omschrijving

In de bachelorproef bewijs je dat je een praktijkvraag op een methodische manier kan aanpakken en beantwoorden.
De bachelorproef is een individueel werk. Het levert samen met de stage het bewijs dat je het bachelorniveau waard bent.

Je zet alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd om in de praktijk. Je verleent praktische kennis aan het bedrijf, gestoeld op literatuur- en praktijkonderzoek. Je leert projectmatig werken, je ontwikkelt je tot een zelfstandige MA. Je levert uiteindelijk een volwaardig product af aan je opdrachtgever. Je toont je kritische visie en verantwoordelijkheidszin.

Begincompetenties (tekst)

Competenties verworven tijdens de voorgaande modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student beschrijft zijn aanpak en het resultaat van het project in een eindverslag, in correcte taal en met de juiste bibliografische verwijzingen.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student beschrijft zijn aanpak en het resultaat van het project in een eindverslag, in correcte taal en met de juiste bibliografische verwijzingen.
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student verdedigt zijn bachelorproef in een mondelinge presentatie.
De Bachelor Office Management is loyaal en respecteert bestaande de beroepsdeontologie en de bedrijfscultuur.De Bachelor Office Management stelt zich dienstverlenend, klantgericht en commercieël op.
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student raadpleegt bronnen, verzamelt relevante informatie en verwerkt die systematisch. Door de bronnenstudie leert de student kritisch te werk te gaan. 
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student raadpleegt bronnen, verzamelt relevante informatie en verwerkt die systematisch. Door de bronnenstudie leert de student kritisch te werk te gaan. 
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
Stakeholders
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student toont dat hij onderzoekscompetenties en beroepscompetenties kan integreren in zijn project.
De student toont in de bachelorproef dat hij zelfstandig een praktijkgerichte onderzoeksvraag kan beantwoorden.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student realiseert een eindproduct dat een meerwaarde is voor het bedrijf. Het resultaat hiervan kan informatief, verklarend of adviserend zijn.

Leerinhoud

In samenspraak met, en onder begeleiding van, de stagementor kiest de stagiair een onderwerp/project voor zijn/haar bachelorproef. Het opzet hiervan kan verschillen naargelang de aard van de stageplaats. Het onderwerp/project situeert zich binnen het bedrijf: vb. een enquête rond patiëntentevredenheid, structuur brengen in database, digitaliseren van documenten en ordenen van mappenstructuren, congres of jaarvergadering mee organiseren, handleidingen/procedures opmaken, functiebeschrijving opmaken, evenement organiseren, onderzoek naar en implementatie van kwaliteitsmanagement …
Een bachelorproef bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek.
Indien er geen externe opdracht voorhanden is zal de school een eigen onderzoeksopdracht aanbieden.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Je levert een schriftelijk verslag en geeft een presentatie over je bedrijfsproject.
Het evaluatieformulier wordt vooraf besproken en ter beschikking gesteld.
Evaluatiecriteria zijn onder meer: probleemanalyse, literatuurstudie, kritische reflectie, kwaliteitszorg, outcome en bruikbaarheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00Je levert een schriftelijk verslag en geeft een presentatie over je bedrijfsproject.
Het evaluatieformulier wordt vooraf besproken en ter beschikking gesteld.
Evaluatiecriteria zijn onder meer: probleemanalyse, literatuurstudie, kritische reflectie, kwaliteitszorg, outcome en bruikbaarheid.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies