Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English I/1-228316/1923/2021/1/76
Studiegids

English I/1-2

28316/1923/2021/1/76
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Desmet Philippe
Andere co-titularis(sen): Boey Ann
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: examen in de examenreeks: digitaal examen, gesloten boek, 60 min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Uitdieping van de basisgrammatica Engels.
Uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
Aanscherpen van de lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

Begincompetenties (tekst)

  • Level B1 volgens Europees referentiekader.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student schrijft de meest courante woorden foutloos.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt geschreven en gesproken Engels van (upper)-intermediate niveau.
De student geeft vlot zijn/haar mening over aangeboden onderwerpen.
De student hanteert de aangeboden woordenschat van algemene en zakelijke aard.
De student interpreteert Engelse teksten over het vakgebied correct.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica correct toe.
De student schrijft grammaticaal correcte zinnen.
De student vertaalt zinnen van het Nederlands naar het Engels.
De student schat met gebruik van de aangeleerde woordenschat een case study in en beoordeelt en evalueert die.

Leerinhoud

* Uitdieping van de basisgrammatica en spelling a.d.h.v. oefeningen.
* Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
* Algemene en zakelijke teksten (socio-economisch en gedeeltelijk actualiteitsgebonden).

* Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student.
* Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.

Studiematerialen (lijst)

English Grammar and ExercisesVerplicht
  • Auteur: Decock Erika
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Woordenschat Business EnglishVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Tijdens modules 1 en 2 wordt de student permanent geëvalueerd. Er worden tijdens beide modules telkens twee vooraf aangekondigde testen afgenomen. Tijdens module 1 een test woordenschat op basis van zelfstudie (handboek Woordenschat business English) en een test op tenses en irregular verbs. Tijdens module 2 een test woordenschat op basis van zelfstudie (handboek Woordenschat business English) en een mondelinge test, namelijk een rollenspel waarin vooral gelet wordt op correcte uitspraak van het Engels, gebruikte woordenschat en correcte toepassing van de tenses.
AcademiejaarKennistoets70,00Module 1 en 2 = 70 % schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van de twee modules dient gekend te zijn.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00100% schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van de 2 modules dient gekend te zijn.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies