Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English II/3-428317/1923/2021/1/13
Studiegids

English II/3-4

28317/1923/2021/1/13
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Desmet Philippe
Andere co-titularis(sen): Boey Ann
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met English I/1-2 OF eerder ingeschreven voor English I/1-2.

Korte omschrijving

Uitdieping van de basisgrammatica Engels.
Uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
Aanscherpen van de lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

Begincompetenties (tekst)

  • Level B1 volgens Europees referentiekader.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt geschreven en gesproken Engels van (upper)-intermediate niveau.
De student geeft degelijke feedback aan medestudenten.
De student geeft vlot zijn/haar mening over aangeboden onderwerpen.
De student hanteert de aangeboden woordenschat van zakelijke en algemene aard.
De student interpreteert Engelstalige teksten over het vakgebied correct.
De student maakt mensen wegwijs in een stad en in een gebouw.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica correct toe.
De student presenteert een onderwerp naar keuze op gestructureerde wijze en in klare taal.
De student schrijft eenvoudige en complexere grammaticaal correcte zinnen.
De student vertaalt complexere Nederlandse zinnen naar het Engels.

Leerinhoud

* Uitdieping van de basisgrammatica en spelling a.h.v. theoretische uitleg en oefeningen.
* Algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
* Algemene en zakelijke teksten (socio-economisch en gedeeltelijk actualiteitsgebonden).
* Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student.
* Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.

Studiematerialen (lijst)

English Grammar and ExercisesVerplicht
  • Auteur: Decock Erika
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Woordenschat Business EnglishVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Tijdens modules 3 en 4 wordt de student permanent geëvalueerd a.d.h.v. vooraf aangekondigde testen. Tijdens module 3 een test woordenschat op basis van zelfstudie (handboek Woordenschat business English). Tijdens module 4 bereiden de studenten een presentatie voor en brengen die voor de groep.
AcademiejaarKennistoets70,00Module 3 en 4 = 70 % schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van modules 3 en 4 dient gekend te zijn.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00100% schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van de 4 modules dient gekend te zijn.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies