Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zakelijke communicatie NL I/1-228321/1923/2021/1/52
Studiegids

Zakelijke communicatie NL I/1-2

28321/1923/2021/1/52
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: digitaal examen, gesloten boek, 120min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert hoe je als een talige duizendpoot ontvangergericht en dus klantvriendelijk, schriftelijk en mondeling communiceert met stakeholders in een gepast en correct Nederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student beheerst de Nederlandse werkwoordspelling en spelling in het algemeen.
De student luistert actief.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student communiceert klantgericht.
De student schrijft korte, professionele e-mails (bv. om afspraken te maken).
De student past de algemene grammaticaregels toe om correcte zinnen te formuleren, mondeling en schriftelijk.
De student is communicatief, kritisch ingesteld en ontwikkelt een analytische geest.
De student past de uitbreidingsgrammatica en -woordenschat correct toe, zowel mondeling als schriftelijk.
De student schrijft een tekst op een correcte manier.
De Bachelor Office Management is loyaal en respecteert bestaande de beroepsdeontologie en de bedrijfscultuur.De Bachelor Office Management stelt zich dienstverlenend, klantgericht en commercieël op.
De student communiceert klantgericht.
De student luistert actief.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student past de geziene mogelijkheden om te komen tot een modern, actief en verzorgd Nederlands correct toe.
De student voorziet zakelijke teksten van een passende structuur.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student herwerkt foute Nederlandse teksten tot correcte teksten.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student schrijft zakelijke brieven en e-mails in effectief, efficiënt en correct Nederlands.

Leerinhoud

Dit vak bestaat uit module 1 en module 2 en kent drie verwervingsvormen: hoorcolleges, practica en zelfstudie.

De eerste module bestaat voornamelijk uit hoorcolleges en zelfstudie. We onderzoeken de theoretische basis van communicatie en gaan dieper in op zakelijke communicatie. Daarnaast bekijken we hoe actief lezen en luisteren ons kan helpen in communicatie. Verder nemen we taalproblemen onder de loep en ontdekken we de oplossingen voor deze problemen. Woordenschat wordt verrijkt in zelfstudie. 

De tweede module vindt plaats in de vorm van hoorcolleges en practica. Een fundamenteel onderdeel is ontvangergericht schrijven. Gebaseerd hierop leer je hoe je schriftelijke zakelijke communicatie aanpakt en hoe je teksten schrijft, samenvat en structureert.

Voor dit vak spijker je je woordenschat bij in zelfstudie aan de hand van een syllabus. Jouw kennis hiervan wordt geëvalueerd, net als van het andere studiemateriaal.

Tijdens het eerste hoorcollege van elke module overlopen we de te kennen onderdelen en hoe ze geëvalueerd zullen worden.

De vakonderdelen opgesomd:

Communicatie & zakelijk communiceren;
Zakelijk corresponderen (e-mailverkeer, brieven, ...);
Ontvangergericht schrijven;
Duidelijk en correct Nederlands formuleren;
Teksten schrijven: samenhang, opbouw, vormgeving;
Samenvattingen maken;
Werkwoordspelling op punt zetten;
Woordenschat uitbreiden.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00module 1: schriftelijk examen 100%
module 2: schriftelijk examen 70% - permanente evaluatie 30%


Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00module 1 en module 2 samen: 100% schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies