Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zakelijke communicatie NL II/3-428322/1923/2021/1/86
Studiegids

Zakelijke communicatie NL II/3-4

28322/1923/2021/1/86
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Zakelijke communicatie NL I/1-2 OF eerder ingeschreven voor Zakelijke communicatie NL I/1-2.

Korte omschrijving

Je leert hoe je als toekomstig officemanager ontvangergericht en dus klantvriendelijk, schriftelijk en mondeling communiceert met stakeholders in een gepast en correct Nederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student beheerst de Nederlandse werkwoordspelling en spelling in het algemeen.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student geeft degelijke feedback aan medestudenten.
De student presenteert een onderwerp naar keuze op gestructureerde wijze en in klare taal.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student past de geziene mogelijkheden om te komen tot een modern, actief en verzorgd Nederlands correct toe.
De student voorziet zakelijke teksten van een passende structuur.
De student schrijft een zakelijk verslag.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student herwerkt foute Nederlandse teksten tot correcte teksten.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student bouwt op basis van gegeven voorbeelden zelf een uitgebreid begrippenapparaat uit dat hij/zij kan toepassen in zakelijke communicatie.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student maakt van een vergadering een correct verslag op basis van de gevraagde notulevorm.
De student schrijft een uitnodiging voor een vergadering.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student voert zakelijke en klantvriendelijke telefoongesprekken.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student schrijft zakelijke brieven en e-mails in effectief, efficiënt en correct Nederlands.

Leerinhoud

Dit vak bestaat uit module 3 en module 4 en kent drie verwervingsvormen: hoorcolleges, practica en zelfstudie.

Module 3 bestaat uit hoorcolleges en practica. Je krijgt inzicht in de theoretische basis van alle onderdelen en werkt die uit, in groep of zelfstandig. Zo zal je de nodige stappen zetten om tot een goed werkstuk te komen, leer je vergaderen en gepast notuleren.

Ook Module 4 vindt plaats in de vorm van hoorcolleges en practica, al zal de nadruk nog meer op de toepassing liggen dan in Module 3. Je trekt met je medestudenten het taallabo in en ontdekt hoe je in een gepaste taal zakelijk telefoneert. Daarnaast zal je ondervinden dat presenteren méér vraagt dan een voordracht houden, of het nu in een fysieke ruimte gebeurt of online, en tegelijk dat iedereen zijn kracht kan vinden om een boodschap over te brengen naar een publiek: iedereen heeft van nature al minstens één vaardigheid in zich die nodig is om te presenteren.

Tijdens het eerste hoorcollege van elke module overlopen we de te kennen onderdelen en hoe ze geëvalueerd zullen worden.

De vakonderdelen opgesomd:

Vergaderen & Notuleren;
Presenteren;
Werkstukken & rapporten maken;
Memo opmaken;
In duidelijk en correct Nederlands formuleren: mondeling en schriftelijk;
Zakelijke telefoongesprekken voorbereiden en houden.

Hoewel er vooral bij Zakelijke Communicatie I/1-2 een focus ligt op taalbeheersing en woordenschat, wordt van jou verwacht dat je die kennis meeneemt. Dit geldt ook voor schrijfvaardigheid. 

 


Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00module 3: schriftelijk examen 100%
module 4: permanente evaluatie 100%
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00module 3 en 4 samen: 70% schriftelijk examen en 30% mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies