Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
E-rationalisatie, regelgeving en energiemanagement32594/1918/2021/1/63
Studiegids

E-rationalisatie, regelgeving en energiemanagement

32594/1918/2021/1/63
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Lintermans Marc, Peeters Michaƫl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naast de onmiskenbare en onvermijdelijke tendens naar een rationelere omgang met de energievormen vanuit het besef van eindigheid van de klassieke voorraden, alsook een kostenoptimatisatie voor het bedrijf, wordt de student in dit vak ook geconfronteerd met de vele uitdagingen die de huidige regelgeving aan de industrie oplegt. Hoe zit de energiemarkt in mekaar?

De verschillende technische mogelijkheden om aan REG te doen worden behandeld.

In dit vak wordt in het gedeelte management aangeleerd hoe het energiebeleid in een onderneming beheerd of gemanaged wordt. Er zijn thans diverse energiemanagementsystemen ter beschikking, tijdens de inleiding worden deze kort toegelicht. De internationale norm ISO50001: energiemanagementsystemen wordt algemeen aanzien als de referentie binnen het energiemanagementgebeuren. De ISO50001 is opgebouwd volgens het principe van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). We zullen deze 4 stappen systematisch uitdiepen en illustreren aan de hand van voorbeelden. In een tweede fase kijken we naar de implementatie van deze norm in de industrie. Hierbij worden de belangrijkste aandachtspunten aangehaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie terug te vinden.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan een interne audit in het kader van de ISO 50001 schriftelijk voorbereiden.
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen in het globale energiebeheer.
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen om het juiste concept te kiezen.
03. ONTWERP
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen in een ontwerp.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student is in staat om in het algemene energiemanagement toe te zien op de naleving van de heersende wetgeving.
De student kan een interne audit in het kader van de ISO 50001 uitvoeren .
De student kan de ISO 50001 in een organisatie implementeren.
De student is in staat om de energie-inhoud, prijs en CO2-uitstoot te bepalen van diverse types energiedragers op basis van de meest courante eenheden.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het domein energie toe te passen in het globale energiebeheer.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student kan voor verschillende energiestromen (warmte, elektriciteit, perslucht,...) aangeven welke potentiƫle energiebesparingsmaatregelen zijn.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student kan de impact van een energiebesparingsmaatregel op het energieverbruik berekenen

Leerinhoud

 • Internationale en nationale regelgeving i.v.m. energie
 • de energiemarkt
 • REG in een brede context.
 • Algemeen energiebeleid (energiezorg, energieboekhouding, energiemanagement)
 • Energiemanagementsystemen
 • ISO 50001
 • PDCA-cycle
 • Implementatie ISO 50001

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Energierationalisatie, Frank Verelst.
 • Cursus E-regelgeving, Michaël Peeters
 • Cursus Energiemanagement, Marc Lintermans

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,50 uren
Werktijd buiten de contacturen56,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets42,00schriftelijke kennistoets over het gedeelte rationalisatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets42,00schriftelijke kennistoets over het gedeelte rationalisatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht26,00op basis van de individuele opdracht "woning"
AcademiejaarProjectopdracht12,00Op basis van de groepsopdracht "audit".
AcademiejaarProjectopdracht20,00mondelinge toelichting van het resultaat van de student op de gekregen opdracht ivm wetgeving.

Toetsing (tekst)

Voor het gedeelte wetgeving

een (groeps-)opdracht zal gegeven worden aan de student waarvan deze een rapport maakt. Dit rapport zal hij verdedigen (mondeling) . Voor dit gedeelte is dus geen tweed zit mogelijk.

 

Voor het deel energiemanagement

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het opleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector.

De uitgewerkte proef (audit) is het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige proef is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

De uitgewerkte proef (woning of gelijkwaardig) is het resultaat van eigen werk. Samenwerken tussen twee of meerdere studenten voor een deel of de volledige proef is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

• Bij ongewettigde afwezigheid tijdens de praktische uitvoering (rollenspel) van de interne audit op school (laatste les) daalt het totaal te behalen cijfer met 10 punten van de totaalscore op 20 voor deze deelopdracht (audit).

• Laattijdig indienen wegens medische redenen of overmacht wordt niet aanvaard en kan dus niet ingehaald worden. Laattijdig indienen van een verslag resulteert in een nul voor dit verslag.

• Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.