Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Professionalisering 213031/1918/2021/1/50
Studiegids

Professionalisering 2

13031/1918/2021/1/50
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Bart
Andere co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn, Duré Paul, Lintermans Marc, Peeters Michaël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij het semester-overschrijdende vak professionalisering 2 dient de student zich in verschillende kleinere groepen een jaar lang te buigen over concrete energieaspecten, waarbij wekelijks wordt verder gewerkt aan een opgelegde opdracht.

Minstens één deelopdracht en de eindpresentatie van het Portfolio geschiedt in het Engels om hiermee tegemoet te komen aan de taalvaardigheid van de student.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat een conceptuele analyse uit te werken van een eenvoudig industrieel probleem.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat een energie gerelateerd item samen te vatten.
06. VERBETERING
De student is in staat om een eenvoudig industrieel probleem te verbeteren op energetisch vlak.
De student krijgt inzicht in de eigen talenten en de bijhorende hefboomvaardigheden.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om de reeds verworven vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toe te passen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat om het eigen werk en dat van zijn team te organiseren rekening houdend met de beschikbare middelen en tijd, inclusief het opsporen van de nodige informatie mbt de vraagstelling.
11. COMMUNICATIE
De student is in staat om zijn persoonlijke mening over een onderwerp schriftelijk te formuleren met een correct taalgebruik.
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professioneel rapport op te stellen.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student krijgt inzicht in de eigen talenten en de bijhorende hefboomvaardigheden.
12. LEVENSLANG LEREN
De student is in staat om te reflecteren over de eigen ervaringen (en die van anderen) en het eigen functioneren en kan hieruit zinvolle lessen trekken. (Talenten)
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om zijn tijdsplanning efficient en effectief te beheren en getuigt van een grote mate van zelforganisatie.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student is in staat een energie gerelateerd item samen te vatten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

alle nodige informatie wordt via het digitale leerplatform ter beschikking gesteld, evenals de timing.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen103,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Evaluatie op basis van de ingediende rapporten, de opvolgingsgesprekken en de eindpresentatie.
- De totaliteit van het Portfolio wordt afgetoetst volgens volgende criteria: volledigheid, taalgebruik, vormgeving, tijdigheid, presentatie, grondigheid, zelfreflectie en feedback. Het aandeel van ieder criterium is afhankelijk van de opdracht.
- bij de laatste opdracht wordt ook peer-assessement toegelicht en gebruikt in de groepjes.

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit opleidingsonderdeel. Behaalde cijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

De inhoud van dit vak behelst het uitwerken van een aantal opdrachten, die geëvalueerd worden aan de hand van een aantal criteria. Deze criteria zijn opdrachtafhankelijk.

Deze opdrachten behelsen volgende onderwerpen:
•Verwachtingen van de pop.
•taalscreening en vervolg workshops, waar nodig inividueel
•Samenvatting maken van 2 onderwerpen behandeld in de cursussen. Voorbeeldfiche aanmaken en inleveren (vakonderdelen van het eerste jaar).
•Opdrachten uitvoeren van niet-samengevat onderwerp - Commentaar geven op de ingeleverde fiche door een andere groep.
•Tonen van eigen structuur om info te rangschikken.
•Samenvatting maken van 2 onderwerpen behandeld in de cursussen. Voorbeeldfiche aanmaken en inleveren (vakonderdelen van het tweede jaar).
•Inleveren van alle voorgaande opdrachten in 1 pdf-bestand (deel 1).
•Opmaken van talentenfiche : 10 basistalenten.
•Uitwerken van multidisciplinaire opdracht.
•Opmaken van talentenfiche : 5 kerntalenten en aanzet hefboomvaardigheden.
•Uitwerken van PVE, PVA, planning eindopdracht.
•Inleveren van alle voorgaande opdrachten in 1 pdf-bestand (deel 2).
•Uitwerking gedefinieerde multidisciplinaire eindopdracht.
•Presentatie eindopdracht.
•Zelfreflectie over POP
•......