Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Inleiding in de meet- en regeltechniek32175/1979/2021/1/37
Studiegids

Inleiding in de meet- en regeltechniek

32175/1979/2021/1/37
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat HVAC-systemen, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aouad Rachid, Van den Broeck Linda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Inleiding in de meet- en regeltechniek behandelt de terminologie van meten, omvormen en regelen. De student interpreteert en verwerkt meetsignalen en past  verschillende meettechnieken toe. Als regelalgoritmes worden de aan/uit-regelaar en de P-regelaar behandeld.
Het olod Inleiding in de meet- en regeltechniek bereidt voor op het gebruik van industriële sensoren en regelaars. De meetsignalen worden verwerkt in regelalgoritmes. De interpretatie van de kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van metingen en meetsignalen zijn dan ook uitermate belangrijk.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde voert elektrische en stromingstechnische basismetingen en –testen uit.
De student past de juiste meetprincipes en meetinstrumenten toe in functie van de specifieke meetopdracht in een machine/installatie/proces.
De gegradueerde leest en interpreteert zowel elektrische, stromingstechnische als eenvoudige P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) schema’s en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student leest en interpreteert een eenvoudig P&ID-schema.
De gegradueerde werkt op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in het domein van de HVAC-systemen.
De student onderzoekt de kwaliteit van meetomvomers en sluit ze correct aan.
De student voorspelt de invloed van de verschillende componenten in een eenvoudige regelkring met het oog op het bereiken van de gewenste functionaliteit.
De student sluit meetomvomers correct aan.
De gegradueerde adviseert en informeert gebruikers, en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student legt aan de hand van een voorbeeld uit hoe een aan/uit-regelaar werkt en geconstrueerd is.
De gegradueerde onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student zoekt op efficiënte wijze informatie op via Nederlands- en anderstalige handleidingen om ze oplossingsgericht te gebruiken.
De gegradueerde rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging.
De student verklaart het verschil tussen een sturing en een regeling aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
De student beschrijft de karakteristieke eigenschappen en het werkingsprincipe van een P-regelaar.
De student herkent verschillende sensorprincipes en verklaart de werking ervan met betrekking tot hun functionaliteit in de regelkring.
De student stelt eenvoudige regelprocessen blokschematisch voor.

Leerinhoud

 • Vakjargon uit de meet- en regeltechniek
 • Sensoren onderzoeken en aansluiten
 • Signalen en omvormers interpreteren
 • Lezen van bedrijfsschema's
 • Processen en procesparameters
 • Aan/uit-regelaar
 • P-regelaar
 • Labo

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld. De cursus zelf is ook beschikbaar via Universitas.
 • PowerPointpresentaties van de hoorcolleges worden via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Opgaven van labo’s worden via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.
 • Laptop met software Visio (gratis via e-campus)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets35,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off15,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets35,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie:
 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.
 • Het maken van voorbereidingen van opdrachten/taken/oefeningen is verplicht.
 • De taken/opdrachten/oefeningen tellen mee als permanente evaluatie.
 • Elk opdracht/taak/oefeningen die niet of niet tijdig wordt ingediend krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan maximaal één taak/opdracht/oefening inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van het vak aangevraagd worden.