Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Learn@work 132252/1853/2021/1/45
Studiegids

Learn@work 1

32252/1853/2021/1/45
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meersman Patrick, Devenyns Geert, Van de Velde Chris, Willemen Vaya
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

In het olod 'Learn@work 1' maken de studenten kennis met organisaties waarin ze later terecht kunnen komen. Door binnen een brede waaier aan organisaties in contact te komen met verschillende aspecten van het werkveld van de SNB-technicus krijgen de studenten de mogelijkheid om te ontdekken waar hun interesses liggen.
Het olod 'Learn@work 1' bereidt voor op 'Learn@work 2'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student lijst de voordelen op van virtualisatie voor het bezochte bedrijf.
De student maakt kennis met professionele networking hardware en geeft voorbeelden in eigen woorden.
De student observeert een datacenter en beschrijft de werking ervan.
De student observeert tijdens een werfbezoek de best practice van gestructureerd bekabelen en beschrijft deze.
De student vergelijkt de werkmethodieken van verschillende service desks aan de hand van de eigen observaties en die van medestudenten en rapporteert hierover.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student observeert de werking van een service desk op een werkplek.
De student verklaart het anderstalige vakjargon in eigen woorden.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student bespreekt na observatie de manieren van IT automatisatie op de werkplek.
De student observeert virtualisatietechnieken in een professionele context en lijst deze op.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student stelt een cv op en presenteert zich aan het werkveld door middel van een sollicitatiegesprek.
De student verzamelt informatie uit de observaties op het werkveld en deelt deze met medestudenten.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student handelt deontologisch bij het documenteren en reflecteren in het portfolio.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student reflecteert over de eigen interesses en de eigen ontwikkelingsnoden.
De student reflecteert over de eigen observaties in het werkveld en die van de medestudenten en motiveert hierbij de aspecten die bij zijn/haar interesses aansluiten.
De student verklaart nieuw verworven vakterminologie en stelt daarvan een woordenlijst op.
De student zoekt zelfstandig voorbeelden van IT automatisatie en beschrijft deze.

Leerinhoud

 • Verschillende aspecten van het werkveld ontdekken:
  • Observatiedagen
  • Rondleidingen
  • Presentaties
  • Evenementen
  • Bedrijfsopleidingen
 • Cv- en sollicitatietraining
 • Reflectievaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)19,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)81,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)30,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Permanent uitgesteld. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op de werkplek is verplicht. Een student die ongewettigd afwezig is op de werkplek, krijgt een code ‘F’ van Fail voor het deelexamen stage en dus ook voor het volledige opleidingsonderdeel in zowel eerste als tweede examenkans. Studenten kunnen met hun lector afspreken om gewettigde afwezigheden in te halen, maar enkel als dit praktisch haalbaar is. De verplichte aanwezigheid geldt op alle dagen die op de werkplek gepresteerd worden en dit gedurende het volledige academiejaar. Dit komt omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.