Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 1+2 Profiel A34229/1838/2021/1/50
Studiegids

Werkplekleren 1+2 Profiel A

34229/1838/2021/1/50
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Werkplekleren 1+2 Profiel A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op
werkt correct samen met collega's
levert een aandeel in de  schoolwerking van de werkplek
beschrijft de beleidsuitdagingen van de werkplek
identificeert initiatieven/praktijken van de werkplek die deze onderscheiden van andere scholen
participeert aan acties m.b.t. het schoolbeleid  van de werkplek
rapporteert aan (een deel van) het schoolteam over een professionaliseringsintiatief dat aansluit bij de uitdagingen van de werkplek
neemt (deels) de leiding tijdens een oudercontact en/of oudergesprekken
initieert gesprekken met zorgstructuren (zorgleerkracht, clb) op of buiten de school ( kiné, logo) over gemaakte observaties
overlegt en werkt,op vraag, samen binnen het schoolteam en komt afspraken na
Interactie - de klas managen
creëert een veilige en werkbare klasruimte
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - inspirerend coachen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie - taal ontwikkelen
past het taalgebruik aan aan het niveau van de doelgroep
realiseert positieve interacties met de leerlingen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
creëert een context die schriftelijke en mondelinge communicatie bij leerlingen stimuleert
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
hanteert een omgangswijze met focus op goed welbevinden van leerlingen
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
levert een bijdrage aan een MDO
Leerbevordering - doelgericht werken
concretiseert opgelegde doelstellingen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis en leerinhouden van de verschillende leergebieden en brengt deze concreet en helder over
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
observeert/evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
leert leerlingen verantwoord en doelgericht met ict omgaan
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert activiteiten/lessen uit met focus op differentiatie voor de verschillende leergebieden
kiest functionele en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
houdt rekening met verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
houdt rekening met verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
voert klasadministratie correct en zelfstandig uit
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over
voert zijn persoonlijke administratie in functie van het werkplekleren correct uit
Zelfontwikkeling - veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden
neemt initiatief

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00