Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 1+2 Profiel B34230/1838/2021/1/84
Studiegids

Werkplekleren 1+2 Profiel B

34230/1838/2021/1/84
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Werkplekleren 1+2 Profiel B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
durft vragen stellen aan mentor en collega's
engageert zich ten opzichte van de school
overlegt en werkt samen op vraag binnen het schoolteam en komt afspraken na
neemt initiatief om te helpen waar hij kan
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op tegenover de mentor
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op tegenover leerlingen
levert een aandeel in de  schoolwerking van de werkplek
beschrijft de beleidsuitdagingen van de werkplek
identificeert initiatieven/praktijken van de werkplek die deze onderscheiden van andere scholen
geeft een overzicht van de organisatiestructuur van de werkplek
Interactie - de klas managen
creëert een veilige en werkbare klasruimte
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - inspirerend coachen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
Interactie - taal ontwikkelen
past het taalgebruik aan aan het niveau van de doelgroep
realiseert positieve interacties met de leerlingen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
hanteert een omgangswijze met focus op goed welbevinden van leerlingen
voert informele gesprekken met ouders
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie met ondersteuning van de mentor
ziet leerlingen die extra zorg nodig  hebben en gaat hierover in gesprek met de mentor
Leerbevordering - doelgericht werken
concretiseert opgelegde doelstellingen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de inhouden van de gegeven lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen met ondersteuning van de mentor
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
observeert en evalueert met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
plant zijn werk op een doelgerichte wijze in samenspraak met de mentor
voert zijn persoonlijke administratie in functie van het werkplekleren correct uit
assisteert de mentor bij het uitvoeren van administratieve taken op de werkplek
Zelfontwikkeling - veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden
neemt initiatief

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00