Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Specifieke kunstgeschiedenis Grafisch Ontwerp 12093/2114/2122/1/82
Studiegids

Specifieke kunstgeschiedenis Grafisch Ontwerp 1

2093/2114/2122/1/82
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Crombez Thomas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, afgewisseld met interactieve werkvormen en peer-assisted learning (groepsgesprek, klassikale opdrachten, mondelinge presentatie…)

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de belangrijke vaktermen en kan ze op de juiste wijze toepassen.
De student kan theoretische analysemodellen (Peirce, Panofski) toepassen op het beeldmateriaal van de gegeven periode.
De student kan intertekstuele verbanden leggen en associaties maken.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent de chronologische ontwikkelingsgang van de visuele communicatie en beeldvorming in de gegeven periode.
De student kan de historische grafische communicatie en beeldvorming vormelijk en inhoudelijk percipiëren, decoderen en interpreteren binnen de relevante maatschappelijke en cultuurhistorische contexten.
De student heeft inzicht in het functioneren en de relevantie van visuele communicatie en beeldvorming in de bestudeerde periode.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan verbindingen leggen met de eigen atelierpraktijk.

Leerinhoud

Grafische vormgeving is een relatief jonge discipline maar heeft diepe wortels in een ver verleden. Algemeen bestudeert de cursus de constitutieve historische momenten en diversificatieprocessen van dit vakgebied. Het eerste deel behandelt initiële sporen en prestaties van diverse oude beeld- en schriftculturen, de Westerse middeleeuwse manuscriptstijlen en de opkomst en verspreiding van de boekdrukkunst. Er worden daarnaast conceptuele referentiekaders aangeboden (Peirce en Panofski) die de analytische vermogens aanscherpen op het vlak van perceptie, interpretatie en receptie. Deze analysemodellen worden toegepast op het beeldmateriaal van de gegeven periode. De inhoud van de cursus wordt jaarlijks geactualiseerd in functie van actuele ontwikkelingen. Afhankelijk daarvan, kunnen er van jaar tot jaar wisselende accenten worden gelegd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

powerpoints met didactisch aanschouwingsmateriaal, eventueel aangevuld met teksten, artikels, foto's...


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

De aanwezigheid van de student tijdens de colleges is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel.

Semester 1: 
- schriftelijke examen evt aangevuld met vooraf ingediend werkstuk of mondelinge presentatie


2de examenperiode:
-
 schriftelijke examen evt aangevuld met vooraf ingediend werkstuk of mondelinge presentatie