Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Atelier In Situ³ 26330/2114/2122/1/95
Studiegids

Atelier In Situ³ 2

6330/2114/2122/1/95
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vranken Leon
Andere co-titularis(sen): Bolangier Wouter, Van den Eynden Caroline, van 't Hof Kris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Atelier In Situ³ 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student heeft verschillende voorstellingstechnieken onderzocht, gaande van eenvoudige teken- en schildertechnieken tot computertechnieken, en kan zijn projecten op diverse manieren tot een 2-dimensioneel beeld verwerken.
De student begrijpt de opdracht (een tijdelijke of permanente ingreep in de openbare ruimte) en kan deze opdracht uitvoeren.
De student kan een vrij project bedenken en vormgeven.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan indien nodig naast vormelijke en praktische kennis ook informatie vergaren m.b.t. historische, maatschappelijke, sociologische aspecten.
De student heeft praktische kennis verworven m.b.t. het gebruik van harde en zachte materialen, lijmen, bevestigingssystemen, stabiliteit.
De student verzamelt zoveel mogelijk theoretische informatie m.b.t. het bestaan van een bepaald materiaal of technische mogelijkheid, beschikbaarheid van die mogelijkheid, kwaliteiten en beperkingen, kostprijs, en gebruikt die informatie in de praktijk.
De student kan op gevorderd niveau een waargenomen 3-dimensioneel onderwerp tekenen op papier, verhoudingen juist inschatten/weergeven, volume en diepte suggereren, en een goede bladschikking uitwerken.
De student kan een technische tekening op schaal maken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student beschikt over een eigen tekentaal om ontwerpen of vormen tastbaar en/of inzichtelijk te maken voor derden.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een projectdossier toelichten en verdedigen.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een locatie analyseren, een ontwerp maken, een eigen (werk)planning opstellen, en de opdracht in maquette en projectdossier omzetten.
De student kan een planning opmaken, gaande van de kennismaking met het ontwerp tot de uiteindelijke realisatie ervan.
De student kan individueel, in duo of in groepsverband werken.

Leerinhoud

Atelier:

Een (realiseerbare) invulling geven aan een opdracht in de publieke ruimte : inhoudelijk, vormelijk, rekeninghoudend met vooropgestelde beperkingen (tijd, budget en duurzaamheid)

Individuele en/of groepsprojecten realiseren.

Een vrij project gestalte geven.

Constructieftekenen: oefeningen gelinkt aan de opdrachten van het atelier

Waarnemingstekenen: naar mens en dier, object en ruimte (binnen en buiten) met diverse technieken op diverse schalen (A6 tot A00)

Conceptueel tekenen: atelierprojecten visueel maken op papier (2 dimensies) en suggereren in andere omgevingen of omstandigheden om zo de diverse kwaliteiten van het ontwerp te illustreren

Maquette: oefeningen gelinkt aan de opdrachten van het atelier

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Musea en tentoonstellingen Diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, foto (computer, video).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse uitvoeringsmaterialen: hout, metaal, klei, papier/karton, stoffen en kunststoffen, rubber, e.a. Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk370,00 uren
Artistieke praktijk530,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie op basis van diverse toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.