Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Fotogeschiedenis I (deel 2)34618/2114/2122/1/35
Studiegids

Fotogeschiedenis I (deel 2)

34618/2114/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Humblet Steven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 62,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus begrijpt de geschiedenis van de fotografie als een opeenvolging van verschillende allianties tussen het medium en reeds bestaande culturele systemen zoals de industrie, de pers en het museum.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan het werk van een fotograaf situeren in haar cultuurhistorische context.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan het leven en werk van een fotograaf analyseren..
De student kan zelfstandig onderzoek verrichten naar aspecten van de fotogeschiedenis.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geƫigende wijze communiceren.
De student kan helder (visueel, verbaal en schriftelijk) communiceren over zijn zelfstandig onderzoek.

Leerinhoud

De cursus vertrekt vanuit het cruciale inzicht dat fotografie op zichzelf 'niets' betekent, maar dat het enkel doel en betekenis kreeg door allianties aan te gaan met reeds gevestigde culturele praktijken. Terwijl het eerste semester vooral inging op de alliantie tussen fotografie en het archief, tussen fotografie en kunst en die tussen fotografie en het zakenleven, wordt er nu dieper ingegaan op drie andere systemen waarmee fotografie zich bond. Komen achtereenvolgens aan bod: fotografie en industrie, fotografie en de drukpers en fotografie en het museum. Aan de hand van 10 keynotepresentaties zullen die allianties verder toegelicht worden. Alhoewel de cursus grotendeels chronologisch is opgebouwd, kunnen die allianties niet beperkt worden tot specifieke periodes of tijden. Vandaar dat historische voorbeelden broederlijk naast contemporaine praktijken zullen staan. Naast een inzicht in de wijze waarop het idee 'fotografie' telkens weer wordt herdacht in functie van het systeem waarmee het medium aansluiting zocht (en vaak ook vond), besteedt de cursus ook veel aandacht aan het ontwikkelen van leesstrategieën om fotografische beelden te kunnen analyseren en te begrijpen hoe ze betekenis genereren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er is geen geschreven cursus. De student bereidt zich voor op het examen op basis van eigen notities. Ter voorbereiding van het examen worden de slides die gebruikt werden tijdens de lessen online beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: De studenten worden geacht aanwezig te zijn tijdens de lessen.
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00De aanwezigheid van de student is verplicht. Aanwezigheden worden elke week bij het begin van de les genoteerd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

semester 2:

Schriftelijk examen over de leerstof van het tweede semester
OPMERKING: indien maatregelen tegen het coronavirus verhinderen dat er een schriftelijk examen kan worden afgenomen, wordt dit examen vervangen door een mondeling examen via Microsoft Teams. Elke student heeft dan recht op 10 minuten voorbereidingstijd voor het formuleren van zijn antwoord op de twee gestelde vragen. De duurtijd van elk mondeling examen bedraagt maximaal 30 minuten.

2de examenperiode:
Schriftelijk examen over de leerstof van het tweede semester.
OPMERKING: indien maatregelen tegen het coronavirus verhinderen dat er een schriftelijk examen kan worden afgenomen, wordt dit examen vervangen door een mondeling examen via Microsoft Teams. Elke student heeft dan recht op 10 minuten voorbereidingstijd voor het formuleren van zijn antwoord op de twee gestelde vragen. De duurtijd van elk mondeling examen bedraagt maximaal 30 minuten.