Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Bachelorproject juweelontwerp en edelsmeedkunst6367/2114/2122/1/92
Studiegids

Bachelorproject juweelontwerp en edelsmeedkunst

6367/2114/2122/1/92
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Wieke
Andere co-titularis(sen): Adriaenssens Robin, Fischer Benedikt, Touloumidi Vivi, Verhoeven Ingrid
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Vormgeven 2 OF geslaagd voor Atelier juweelontwerp en edelsmeedkunst 2 OF geslaagd voor Vormgeven 2) EN simultaan te volgen met Communicatie.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student is in staat de verworven kennis, inzichten en vaardigheden te synthetiseren.
De student kanzelfstandig zijn/haar aspiraties als autonoom kunstenaar/ontwerper realiseren, en dit op zowel artistiek, inhoudelijk, technisch en maatschappelijk vlak
De student heeft de begincompetenties van een Masterprogramma verworven.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beschikt over gefundeerde kennis en inzichten in de eigen artistieke discipline en het eigen vakgebied.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan de commentaren van de docenten verwerken.
De student is zelfkritisch ten opzichte van eigen werk en werkmethode
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een zelfstandige en procesmatige werkattitude
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de betekenis van zijn eigen werk relateren aan de inzichten verworven tijdens zijn opleiding.
De student kan op een heldere en professionele manier over zijn werk communiceren.
De student kan zijn/haar eigen werk en werkproces archiveren en presenteren

Leerinhoud

De kennis en inzichten die zijn verworven in bachelor2 worden verder doorgedreven.
Door het toepassen van diverse methoden en technieken wordt verder onderzoek gedaan naar een homogene plastische invulling van de door de student geformuleerde artisitieke onderzoeksopdracht: het bachelorproject genoemd
Tijdens het onderzoek ontwikkelt de student geleidelijk een meer persoonlijke invalshoek, dit zowel op thematisch - beeldend vlak als bij de concrete plastische uitvoering ervan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

afdelingsdocumentatie en –infrastructuur, persoonlijk handgereedschap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk162,00 uren
Artistieke praktijk506,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werkplekleren en/of stage7,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester