Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Autonome praktijk 334198/2114/2122/1/14
Studiegids

Autonome praktijk 3

34198/2114/2122/1/14
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Colson Vaast
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om concepten ruimtelijk te verbeelden in diverse materialen en technieken en dit op een persoonlijke wijze. Hij/zij is ermee vertrouwd om stapsgewijs een ontwerpproces te doorlopen. Ontwerpschetsen, maquettes, en studies allerhande maken deel uit van dit proces. Hij/zij is gevoelig voor elementen uit de hem omringende werkelijkheid die voor hem/haar een artistieke bruikbaarheid hebben. De student is in staat om zijn/haar werk te communiceren met de docenten en medestudenten en kan zijn/haar werk ontleden en evalueren.

De student kan via artistiek onderzoek en reflectie in de vorm van schetsen, notities, maquettes, literatuur maar ook door een verdieping in en analyse van bronnenmateriaal tot een eigen artistiek concept in de vorm van een persoonlijke vraagstelling komen.

De student kan een doorgedreven onderzoek uitvoeren naar de verschillende aspecten van het medium beeldhouwkunst. Presentatie, mogelijkheden, materiaalonderzoek en constructiemogelijkheden, kleur en vorm maken hier deel van uit.

De student kan relevante referenties om het eigen artistiek werk te omkaderen onderzoeken.

De student kan kritisch over het eigen artistieke werk.

De student kan in discussie met zijn docenten en medestudenten over de inhoud en vorm van zijn/haar artistieke project treden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student verwerft inzicht in de historische en actuele beeldende/audiovisuele kunst, is in staat de evoluties binnen het artistieke veld te volgen en te interpreteren, en neemt een aanzet om zichzelf binnen een artistiek en intellectueel kader te positioneren.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student vertrekt in zijn artistiek onderzoek vanuit een persoonlijke vraagstelling en invalshoek, zowel op het vlak van thematiek en beeldtaal, als op het vlak van de concrete plastische verwerking.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student experimenteert met verschillende materialen.
De student onderzoekt de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de presentatie van zijn plastisch werk.
De student kan zijn werk ontleden en evalueren, en verbanden leggen tussen zijn individuele werken.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de ontwikkeling van zijn creatief proces verwoorden.

Leerinhoud

De student zoekt zelfstandig naar een eigen artistieke attitude en beeldtaal met aandacht voor materiaal keuze, materiaal gebruik, schaal en het statuut van het gematerialiseerde werk.

De student wordt gevraagd het werk in verschillende contexten te plaatsen: de context van een groepstentoonstelling met medestudenten, de context van een studio bezoek waarin de student de medestudenten in het atelier ontvangt en de context van meerdere evaluaties.

Tijdens meerdere evaluaties en in de context van de klassikale studio bezoeken wordt de student gevraagd zich in zijn/haar eigen woorden uit te drukken. Alsook het werk van anderen kritisch te benaderen en zich te positioneren.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.