Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muziektheorie 235229/2115/2122/1/44
Studiegids

Muziektheorie 2

35229/2115/2122/1/44
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Looy Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muziektheorie 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Regelmatige contactmomenten met de docent
- Toetsen van de opgedane kennis in andere lessen (zanglessen, songtraining, pianoles & muziekprojecten)

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
heeft theoretisch inzicht in alle akkoordsymbolen hierboven
herkent de I-II-IV-V-VI functies binnen één toonaard
herkent intervallen (prime, secunde, terts, kwart, kwint en octaaf) in gehoortrainings
kan een eenvoudige popsong harmonische en structureel analyseren
kan leesoefeningen in sol- en fasleutel uitvoeren
kan matig moeilijke ritmische oefeningen binnen reguliere en samengestelde maatsoorten uitvoeren
kan repertoirestukken en popsongs decoderen en uitvoeren
kan repertoirestukken transponeren naar zijn eigen stemmogelijkheden
kan ritmische patronen herkennen en noteren
pantatoniek, bluestoonladders, grote- en kleine tertstoonladders duiden 
zingt alle grote en kleine tertstoonladders+pantatonische- en bluestoonladders

Leerinhoud

Op basis begincompetenties wordt een niveau-indeling gemaakt. Naargelang deze indeling worden drie pijlers inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd behandeld:

- Zichtlezen in sol-,en fasleutel
Dit gebeurt aan de hand van specifieke lees en zangoefeningen en bestaand liedmateriaal. Het liedmateriaal bestaat uit singer-songwriters, chansons, jazz-standards en degelijke pop-songs. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vorm, structuur en de inhoud van de songs. Na het instuderen volgt interpretatie met gebruik van frasering en timing.

- Gehoortraining
Zowel intervallen als harmonische formules komen aan bod. Het herkennen van harmonische formules en de functie van akkoorden binnen een mineur of majeurtoonaard is een belangrijk item voor de toekomstige songwriter. De link van “horen” naar uitvoeren dient voortdurend gelegd.

- Overzicht van de muziektheorie
De verschillende toonladders, intervallen, de in lichte muziek gebruikte akkoordsymbolen, harmonie, en transpositie komen uitgebreid aan bod.

Muziektheorie richt zich niet uitsluitend meer op het lezen van noten, maar zal daarnaast meer nadruk leggen op meer hedendaagse notities van composities en systemen voor songwriting. Ook een luik om muzieksoftware en basisvaardigheden muziekproductie te leren toepassen voor songwriting kan hier onderdeel van uitmaken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen12,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
- Praktisch examen: decodeer een ongekend lied.
- Schriftelijke proef betreffende kennis van de theorie.
- Gehoortest over de geziene leerstof.

Evaluatienormen:
- Wie slaagt op alle onderdelen gaat naar het volgende niveau.