Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muziektheorie 335230/2115/2122/1/78
Studiegids

Muziektheorie 3

35230/2115/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Aelbrecht Eddy
Andere co-titularis(sen): Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muziektheorie 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Regelmatige contactmomenten met de docent
- Toetsen van de opgedane kennis in andere lessen (zanglessen, songtraining, pianoles & muziekprojecten)

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
heeft perfecte kennis van akkoordverbindingen
kan door hulp van akkoorden een éénstemmige melodie harmoniseren
kan alle akkoordsymbolen duiden 
kan verwantschapstoonladders benoemen
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
heeft notie van gebruik computer programmas (cube-base, logic, garageband)
is in staat om 2de, 3de stem te zingen op bestaande melodielijn
kan aan de hand van vreemde toonsoorten de stijl van song veranderen
kan akkoorden van voicing veranderen om de stijl te veranderen
kan eigen of bestaande songs arrangeren (strijkers, ritme sectie, kopers)
kan polychords herkennen, scheiden of samenvoegen
kan ritmische patronen creëren en gebruiken met of zonder gebruik van computer
maakt correct gebruik van de verwantschappen en overeenkomstige graden en akkoorden

Leerinhoud

Op basis begincompetenties wordt een niveau-indeling gemaakt. Naargelang deze indeling worden drie pijlers inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd behandeld:

- Zichtlezen in sol-, en fasleutel
Dit gebeurt aan de hand van specifieke lees en zangoefeningen en bestaand liedmateriaal. Het liedmateriaal bestaat uit singer-songwriters, chansons, jazz-standards en degelijke pop-songs. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vorm, structuur en de inhoud van de songs. Na het instuderen volgt interpretatie met gebruik van frasering en timing.

- Gehoortraining
Zowel intervallen als harmonische formules komen aan bod. Het herkennen van harmonische formules en de functie van akkoorden binnen een mineur of majeurtoonaard is een belangrijk item voor de toekomstige songwriter. De link van “horen” naar uitvoeren dient voortdurend gelegd.

- Overzicht van de muziektheorie
De verschillende toonladders, intervallen, de in lichte muziek gebruikte akkoordsymbolen, harmonie, en transpositie komen uitgebreid aan bod.

Muziektheorie richt zich niet uitsluitend meer op het lezen van noten, maar zal daarnaast meer nadruk leggen op meer hedendaagse notities van composities en systemen voor songwriting. Ook een luik om muzieksoftware en basisvaardigheden muziekproductie te leren toepassen voor songwriting kan hier onderdeel van uitmaken.

Uitbreiding/verdieping Notenleer:
- Het maken van een eigen leadsheet met betrekking tot het uitvoeren van een opgelegd of zelf gekozen zangnummer.
- Er wordt aandacht besteed aan het uitoefenen van een “close harmony”.
- Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het “combo”. Dit vereist een bepaalde basiskennis van het bespelen van één of meerdere instrumenten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen12,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
- Praktisch examen :decodeer een ongekend lied.
- Schriftelijke proef betreffende kennis van de theorie.
- Gehoortest over de geziene leerstof.