Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Stemtraining 2830/2115/2122/1/07
Studiegids

Stemtraining 2

830/2115/2122/1/07
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Hoydonck Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Stemtraining 1 OF geslaagd voor Spraakvaardigheid 1 (kleinkunst).

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
beheerst de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands en past deze toe in zijn artistieke praktijk en in spontane spraak. Daarbij wordt gestreefd naar een correcte toepassing van de tongpunt-r.
beheerst de basisprincipes van de eutonie (houding, adem, stem, resonantie, articulatie) en past deze toe in zijn artistieke praktijk en in spontane spraak.
past parametervariatie van stem (volume, toonhoogte, tempo) toe in functie van een levendige en authentieke intonatie, in voorbereide oefeningen en in spontane spraak.

Leerinhoud

In de lessen stemtraining B2 wordt het inzicht in de werking van het spreekapparaat en in de stemhygiëne bij de student verruimd. De student verfijnt zijn/haar eutoon en natuurlijk stem- en spraakgebruik. De competenties die in B1 zijn verworven, worden nu verdiept: aandacht en intentie bij spreken, natuurlijke houding (oprichtingsreflex), de koppeling adem-stem-articulatie, elimineren van glottisslagen, vergroten van resonantie, variëren met de parameters (volume, toonhoogte, tempo) en een optimale articulatie (open, pittig, vooraan).

De student werkt zelfstandig een zinvolle stemopwarming uit. Hij/zij leert controle krijgen over de prosodie: woord- en zinsaccent, intonatiepatronen. Hij/zij leert bewust variëren met stemplaatsing. De student oefent het koppelen en loskoppelen van beweging en stem.

Daarnaast optimaliseert de student de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands: nog opvallende fouten bij klinkers, tweeklanken, medeklinkers en hun assimilaties worden gecorrigeerd. Het inzicht in de fonetica wordt uitgebreid. Er wordt achtereenvolgens geoefend op klank-, woord-, zins- en tekstniveau. Daarna volgt de toepassing in spontaan spreken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00