Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Arrangement 1 (jazz)110/2116/2122/1/61
Studiegids

Arrangement 1 (jazz)

110/2116/2122/1/61
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Peremans Dree
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis harmonie en analyse verworven hebben.

Eindcompetenties (tekst)

De student is in staat om een jazz arrangement te schrijven voor een octet. Het arrangement omvat minstens een intro, eerste thema, solopartij met begeleiding van de blazerssectie, interlude of ‘schout chorus’, tweede thema en slot. Het arrangement moet getuigen van voldoende contrasten in dynamiek, articulatie, orkestratie, register en solo-tutti partijen. Naast de verschillende arrangement technieken moet de student ook voldoende aandacht besteden aan de muzikaliteit en uitvoerbaarheid van het arrangement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning opmaken en deze volgen.
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student arrangeert met goed gevolg een standard voor octet (as-ts-tb-tp-bars-p-b-dr)
De student beheerst de basistechnieken van arrangement voor octet (unisono’s, homofonie, contrapunt, dubbele lead, approach-techniek, close en open positions, drop2, drop3, drop2-4, backgrounds, doorgangsnoten, doorgangsakkoorden, reharmonisaties, stilist
De student ken de instrumentenleer van alle ‘octet-instrumenten’ (de range, de technische mogelijkheden/beperkingen, de kleur, de functie binnen het ensemble, de transpositieregels, de schriftuur, eventuele doublures en mutes, ... )

Leerinhoud

leren arrangeren voor octettp-as-ts-tb-bars-p-b-dr)
- instrumentenleer: kennismaking met alle instrumenten. De range, de technische mogelijkheden/beperkingen, de kleur, de functie binnen het ensemble, de transpositieregels, de schriftuur, eventuele doublures en mutes, ...
- arrangeren voor ritmesectie en 1 blazers: dit doelt vnl. op het vinden van de juiste range en het ideale register voor elk van de blazers.
- arrangeren voor ritmesectie en 2 blazers: bouwt verder op het vorige punt, maar nu komen er ook wat harmonische overwegingen bij: Welke unisono's werken? Welke tweede stem kan ik toevoegen? homofoon of contrapunt?
 - arrangeren voor ritmesectie en 3 blazers: bouwt verder op het vorige punt.
 - arrangeren voor ritmesectie en 4 blazers: bouwt verder op het vorige punt, maar is een cruciale fase. de stap naar een 5de blazer is doorgaans niet zo moeilijk, aangezien we bij veel technieken spreken van een 'dubbele lead'. (verdubbeling van de lead, een octaaf lager).
 In deze fase wordt lang stilgestaan bij de basistechnieken 'close' en 'open positions', met al haar varianten (drop2, drop3, drop2-4), en wanneer deze van toepassing kunnen zijn.
 - arrangeren voor octet: optimaliseren van bovenstaande technieken. er wordt nu ook aandacht gegeven aan de mogelijkheid om 1 blazer de melodie, en de andere 4 tegenmelodie of background te laten spelen. (of andere combinaties).
 - harmonisch aspect: tot nu toe zouden ze enkel 'makkelijke' opgaves gekregen hebben: Enkel akkoordnoten (of ev. tensies) harmoniseren, lange noten of 'eenvoudige' melodieën zoals die van standards. In dit luik echter wordt er dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden van doorgangsnoten, doorgangsakkoorden, reharmonisaties,...
- styllistisch aspect: arrangeren is in veel opzichten een consistente stijl vinden en je daar consequent aan houden. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar ik weet uit ervaring dat dit een punt is dat zeer gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.
 - vormelijk aspect: Tot slot wordt het algemene kader van vorm en structuur onder de loep gehouden. De klassieke vormen komen uiteraard eerst aan bod (blues-aaba-abac), maar hoe wordt daar in een arrangement mee omgesprongen? We bekijken de functie van:intro's, interludes, outro's, tutti's, maar ook modulaties, ritmische modulaties, vamps, pedaalstructuren,... kortom alle elementen om van een leadsheet een uitgewerkt stuk te maken. Ik leg hen ook het belang uit van op voorhand een planning te maken.

kort komt het dus hierop neer: de eerste helft van het jaar wordt gebruikt om de basistechnieken aan te leren de tweede helft kijken/luisteren we veel naar voorbeelden uit de praktijk en is er ruimte voor analyse. het jaar wordt afgesloten met het maken van een arrangement (van een standard uit het Great American Songbook), dat liefst van al op een moment gerepeteerd en gespeeld wordt. Dit laatste is van belang omdat ze dan hun arr. tot leven horen komen, met alle eventuele gebreken en sterke punten van dien.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- boek van Bill Dobbins, en de cursus van Berklee.
- eigen arrangementen, aangevuld met de muziek van Rob McConnell, Gerry Mulligan en Dave Holland
- sybelius

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarProjectopdracht80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Een kennistoets aan het einde van semester 1 en het maken van een arrangement + een opname tijdens semester 2