Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Presentatie en scenische improvisatie12038/2116/2122/1/56
Studiegids

Presentatie en scenische improvisatie

12038/2116/2122/1/56
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Joosten Guido
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Cilliers Jeanne Minette
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Presentatie
De lessen worden in groepsverband gegeven. We maken ook gezamenlijke uitstappen en bespreken deze bezoeken in de vorm van individuele spreekbeurten of groepsdiscussies.
Op verschillende momenten bestuderen wij gemeenschappelijk beeld- en geluidsfragmenten.
De studenten krijgen ook opdrachten die zij individueel moeten voorbereiden en later in groepsverband moeten voorstellen.

Scenische improvisatie
Begeleide praktijk

Begincompetenties (tekst)

Presentatie
Beginniveau: interesse voor de podiumkunsten en het vocale repertoire in het bijzonder.
Notie van een eigen profiel binnen de vocale afdeling: waarom ben ik hier?
Wat ga ik hier doen en wat wil ik daar eventueel mee bereiken?

Scenische improvisatie
Interesse in de podiumkunsten en cultuur in het algemeen. Men moet openstaan voor zichzelf en elkaar (een 'open' geest in een 'gezond' lichaam). Enige ervaring met lichaamsoefeningen (beweging, dans, etc.) is aanbevolen.

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kan met de verworven kennis en vakterminologie een heldere discours opzetten over zijn visie op het (opera)vak. Dit zowel schriftelijk als door middel van een presentatie voor een publiek. 
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student brengt mondeling en schriftelijk verslag uit van zijn analyse van een bijgewoonde operavoorstellingen en van een thematiek die tijdens de lessen werd behandeld.
De student kan zijn grenzen verleggen en benut zijn fantasie creatief tijdens improvisatie en samenspel.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student toont aan inzicht te hebben in de eigen lichamelijke mogelijkheden, is zich bewust van inspanning/ontspanning, ademhaling, houding, uitstraling en attitude.
3.3 De student functioneert in een interculturele en internationale context.
De student toont zowel mondeling, alsook schriftelijk aan een beeld te hebben over de kwaliteiten die hij nodig heeft om het toekomstig parcours binnen de opleiding en eventueel later in het beroepsleven succesvol af te leggen
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan luisteren en kijken naar anderen en vertaalt dit in een vakkundige commentaar.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Presentatie
Aan de hand van audiovisueel materiaal, het bezoek van musea, voorstellingen (theater, opera, film) in individueel of klassikaal verband, wordt er een discussieforum opgezet om de opgedane indrukken uit te wisselen.
Er wordt gewerkt aan een methodiek om de communicatie over deze onderwerpen te verfijnen.
De student leert hoe hij zijn mening duidelijk en inhoudelijk gefundeerd kan brengen en hoe hij deze vormelijk moet presenteren.

Scenische improvisatie
Oefeningen ter bevordering van een soepel en lenig lichaam.
Ademhalingsoefeningen.
Oefeningen in de ruimte (alleen of in groepsverband) gebruik makend van muziek.
Uitvoeren van opdrachten die de student in staat stellen fantasie en inlevingsvermogen te exploreren.
Improvisatieoefeningen.
A.d.h.v. eenvoudige teksten werken aan de improvisatie en de dictie.
Algemene voorbereiding op latere spellessen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Presentatie: filmmateriaal, geluidsfragmenten (opnames), literatuur (leesopdrachten), beeldmateriaal

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Scenische improvisatie: sportieve kledij aanbevolen.
CD-opnames, beeldmateriaal, theaterteksten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk50,00Scenische improvisatie
AcademiejaarReflectieopdracht50,00Presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht50,00Presentatie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek50,00Scenische improvisatie