Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Musiceerpraktijk 113412/2116/2122/1/18
Studiegids

Musiceerpraktijk 1

13412/2116/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument binnen instrument / zang
    • Piano binnen instrument / zang
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de muziek als Musiceerpraktijk 1 (15/75)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lommelen Ann
Andere co-titularis(sen): Kessels Koen, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk neemt de student deel aan ensembles, producties, masterclasses, projecten en/of studiereizen. Dit gebeurt in ensembleverband of binnen de
context van de klas of vakgroep, al dan niet in coproductie met externe organisaties.

De masterclasses en klasprojecten worden bij aanvang van het academiejaar aan de studenten meegedeeld, hun aanwezigheid is verplicht. Deelname aan studiereizen
(indien van toepassing) is ten zeerste aanbevolen.

De toewijzing van studenten aan de ensembles en producties gebeurt via het productieteam in overleg met de instrument- of zangdocenten en/of - vakgroepvoorzitters. Studenten
hebben evenwel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde projecten op te geven via hun instrument- of zangdocent.

Naast het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk kan de student bijkomende projecten of producties opnemen via het keuzeopleidingsonderdeel ‘uitbreiding Musiceerpraktijk’.

Voor elk groter project (vooral orkestprojecten) wordt er per strijkerspupiter één aanvoerder aangeduid. Deze studenten worden gevraagd mee het muziekmateriaal voor te bereiden en een verantwoordelijke rol te spelen in het productieproces.

Voor bepaalde producties, solisten- en orkestplaatsen worden audities gehouden.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student Instrument/zang kan eenvoudige repertoire in groep uitvoeren
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student Instrument/zang exploreert de rol van zijn eigen instrument/stem t.o.v. andere instrumenten/stemmen en in functie van het samenspel
De student Instrument/zang kan functioneren onder leiding van een dirigent of aanvoerder
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student Instrument/zang toont op de repetities aan dat hij de partituren zelfstandig kan instuderen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student Instrument/zang kan in groep op zicht een eenvoudig werk spelen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student Instrument/zang beheerst vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
De student Instrument/zang heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student beschikt over een professionele attitude, hulpvaardigheid, respect en toont basis communicatievaardigheden
De student kan samenwerken binnen een creatieve context
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student toont een actieve interesse en kritische houding tijdens masterclasses en/of lezingen met externe experts

Leerinhoud

Zie de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Voor studenten orkestinstrument:
Koor en
Ensemble- en/of orkestspel (harmonieorkest, symfonieorkest, ensembles per vakgroep, interdisciplinaire producties of operaproducties) en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen

Voor accordeon, piano:
Koor en
Ensemble- of vakgroepprojecten en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen en/of
Orkestspel (bepaalde studenten nemen deel aan het harmonieorkest, symfonieorkest, interdisciplinaire producties of aan operaproducties)

Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden op de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00