Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Voorbereiding auditeren 1 (blazers)13426/2116/2122/1/09
Studiegids

Voorbereiding auditeren 1 (blazers)

13426/2116/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument binnen instrument / zang
    Keuzepakket:
    • Orkestinstrumenten Bachelor 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Craens Alain
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Billiet Jeroen, Hadermann Ivo, Verhoyen Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepsgerichte lessen

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef die toegang geeft tot de opleiding Muziek voor het desbetreffende instrument.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is bedreven in ritmiek, melodievoering, vlotheid in transpositielezen, vlotheid & juistheid in zichtlezen, tempo, intonatie, stilistiek, frasering, interpretatie, artistieke gedrevenheid, durf, podiumvastheid, overdracht.
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student getuigt van een muziekbeleving, een technische en stilistische kennis en een persoonlijkheid
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student geeft blijk van de vereiste polyvalentie, reflectie en rijpheid bij het musiceren. 
4.4         De student heeft elementaire kennis van de financiële, commerciële en juridische aspecten van het beroep.
De student kent de zeer specifieke eisen van een”auditie- jury” en kan kennis en vaardigheden (zichtlezen, transponeren,...) ook toepassen op een “auditie-moment”.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Koperblaasinstrumenten: transpositie en zichtlezen.
Houtblaasinstrumenten: zichtlezen (alle instrumenten), transpositie (enkel klarinet, saxofoon)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
CD-opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00