Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Netwerk ondersteunen33924/2119/2122/1/72
Studiegids

Netwerk ondersteunen

33924/2119/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Vanderplas Cindy
Andere co-titularis(sen): Stinkens Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de context van deze opleiding bieden we een basis van coaching aan die kan worden ingezet in het ondersteunen van de context in het werken met mensen met autisme (cfr twee sporenbeleid).  We oefenen een aantal basistechnieken die ons helpen te luisteren en de juiste interventies te kiezen. We overlopen een aantal scholen en theoretische benaderingen die coaching beïnvloeden en gaan daarna aan de slag met de oplossingsgerichte aanpak, vanuit een sterk persoonsgerichte insteek. We leren de essentiële delen van een coachingproces en hoe dat toe te passen binnen de relevante context, inclusief de context van ouders, en andere betrokkenen. We exploreren de essentie van het systemische perspectief, en leren de invloed van de context mee te nemen in onze begeleiding, meer specifiek vanuit het omgaan met verwachtingen en verandering. Vanuit het begrijpen van de context exploreren we hoe we omgaan met de reacties van betrokkenen en exploreren rouw, afscheid en verwerking, en hoe deze processen te begrijpen en te faciliteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student kan prioritaire keuzes voor een ondersteuning bepalen in functie van de behoeftes, talenten en de mogelijkheden van zowel de context als van de cliënt
De student kan bij het uitstippelen van een oplossingsgerichte coaching rekening houden met het systeem van het netwerk en met de mandaten die hij krijgt binnen het netwerk.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student kan de zwaktes, sterktes, kansen en uitdagingen van elk deel van het netwerk van de persoon met ASS inventariseren
De student kan het systeem rond de persoon met ASS  onderkennen als een van de  bepalende factoren in het uitstippelen van een coachingstraject
De student kan beschrijven hoe hij een oplossingsgerichte coaching op een planmatige manier uitstippelt en opbouwt
DLR4: De PBA heeft een onderzoekende houding in het domein van ondersteuningsnoden van mensen met ASS en hun context en toont actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met een focus op diversiteit en inclusie.
De student kan de verschillende systemen rond een persoon met ASS in kaart brengen
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student kan zijn – aan de context aangepaste – manier van communiceren verantwoorden.
De student kan de reflectieve manier waarop hij zijn coaching analyseert en bijstuurt verantwoorden
De student kan zijn eigen grondhouding als coach op een reflectieve manier omschrijven
De student kan de basisprincipes van oplossingsgericht coachen die hij toepast motiveren.
DLR6: De PBA werkt vanuit een coachende houding en interprofessioneel samen om een antwoord te geven op de ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders.
De student kan de belemmerende factoren in coaching van een deel van het netwerk van een cliënt met ASS mee in rekening nemen 
De student kan de mandaten die hij binnen elke context krijgt in kaart brengen en mee in rekening nemen
De student kan manieren beschrijven om alle betrokkenen in het netwerk te motiveren
De student kan aan de context aangepaste gesprekstechnieken tijdens coaching toepassen
De student kan een motiverend oplossingsgericht coachgesprek  van zijn eigen praktijk beschrijv
De student kan de basisprincipes van change management toepassen in een concrete casus binnen zijn eigen praktijk

Leerinhoud

Thema's die als een rode draad door de hoorcolleges lopen:

- Oplossingsgericht coachen
- Grondhouding van de coach
- Change management
- Systemisch werken, denken en coachen
- Rouw-en verwerkingsprocessen
- Commucatievaardigheden en gesprekstechnieken

In de werkcollege's zal door middel van leertaken gewerkt worden aan de integratie van deze inhouden in een autismegerelateerde ondersteuningsomgeving.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Cursus 
-Wetenschappelijke literatuur en presentaties aangeboden op digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing16,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,50 uren
Werktijd buiten de contacturen190,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00

Toetsing (tekst)

1. Korte omschrijving van de toets: Een vaardigheidstoets hands-on waarbij de student binnen een praktijk de context van een persoon met ASS gaat verkennen, in kaart brengen en de gepaste ondersteuning van de context in beeld brengt.
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: Schriftelijk
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden? /