Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Bachelorproef24597/2119/2122/1/47
Studiegids

Bachelorproef

24597/2119/2122/1/47
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Vanderplas Cindy
Andere co-titularis(sen): Stinkens Wim, Turpyn Vera
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Ijsbergdenken EN geslaagd voor Omgevingsaanpassing EN geslaagd voor Begeleiding van personen met ASS EN geslaagd voor ASS en ontwikkeling EN geslaagd voor ASS en ontregeld gedrag (1) OF (simultaan te volgen met ASS en comorbiditeit EN simultaan te volgen met ASS in de context EN simultaan te volgen met ASS en ontregeld gedrag (2) EN simultaan te volgen met Netwerk ondersteunen).

Korte omschrijving

In de bachelorproef worden alle verworven kennis en vaardigheden van 2 jaar Banaba in 1 werkstuk toegepast. Op basis van 1 concrete casus uit het eigen werkveld of vrijwilligerscontext gaat de student het 2 sporenbeleid uittekenen en opbouwen op een methodische en planmatige manier.
De student zal zowel de cliënt als het netwerk in kaart brengen, prioritaire doelen voor de cliënt bepalen, een plan om de doelen te bereiken opstellen, het plan uitvoeren en een evaluatie van dit plan uitvoeren. De student zal reflecteren op zijn professionele groei en de evolutie in zijn professioneel handelen in een reflectiewerkstuk. Dit reflectiewerkstuk is het resultaat van de supervisie van OLOD 10.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student kan alle betrokkenen motiveren voor de doelen en stappen in begeleidings-en ondersteuningstraject
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
Student kan op een –aan de context- aangepaste en effectieve wijze communiceren over de doelen en stappen in begeleidings-en ondersteuningstraject
DLR6: De PBA werkt vanuit een coachende houding en interprofessioneel samen om een antwoord te geven op de ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders.
De student kan beroepsspecifiek nadenken in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
De student redeneert beroepsspecifiek in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext en reikt de casusinbrenger andere perspectieven en invalshoeken aan

Leerinhoud

• Kritisch selecteren van relevante wetenschappelijk ASS-gerelateerde literatuur en bestaande methodieken voor een cliënt en de context ervan
• Op een planmatige, analytische en kritische manier een begeleidingstraject van een cliënt met ASS uitstippelen.
• Het uitgestippelde begeleidingstraject op een aangepaste en motiverende manier communiceren naar de persoon met ASS en het netwerk toe
• Reflectief leren op basis van ervaringen binnen de eigen beroeps-of vrijwilligerspraktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiemateriaal aangeboden op het elektronisch leerplatform Digitap. 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing56,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,50 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren12,50 uren
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht70,00
AcademiejaarReflectieopdracht25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht70,00
AcademiejaarReflectieopdracht25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on5,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling van de bachelorproef omvat twee delen:
1. De afstudeeropdracht
1. Korte omschrijving van de toets: De toetsvorm van OLOD 10 is een afstudeeropdracht in de vorm van een bachelorscriptie. In deze bachelorscirptie worden alle kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in OLOD 1 tem 9 geïntegreerd in 1 werkstuk. Deze afstudeeropdracht wordt gemaakt op basis van een casus binnen de eigen vrijwilligerspraktijk of professionele context.
2. Toetsmethode: open vragen   
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: Momentopname op examen 
6. Beoordelaar: lector en externe deskundige 

2. Het afsluitend reflectiewerkstuk

1. Korte omschrijving van de toets: De student bereidt zich voor op de supervisie-bijeenkomsten aan de hand van een werkervaring op schrift en een reflectieopdracht, namelijk het omschrijven van 2 eigen thema’s die hem geraakt of aan het denken gezet hebben n.a.v. de vorige bijeenkomst.
Als inbrenger maakt de student een heldere afbakening van zijn werkervaring en stelt hij een specifieke werk- of leervraag aan de groep. (vaardigheidstoets hands on – mondeling – 5% van de totaalbeoordeling).
In een afsluitend reflectiewerkstuk reflecteert de student op doel-en taakgericht samenwerken en op eigen groei en ontwikkeling in professioneel handelen.

2. Toetsmethode: open vragen
3. Bron: open boek

4. Toetsmedium: schriftelijk  
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond afwezigheden: