Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Culturele agogiek3194/2136/2122/1/17
Studiegids

Culturele agogiek

3194/2136/2122/1/17
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • beeldende kunsten
 • Master in de beeldende kunsten
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Suls Lore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische bacheloropleiding. De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en zijn discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan de theoretische modellen uit het handboek (de constructivistische educatietheorie van Hein; de flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi; de meervoudige intelligenties van Gardner; ervaringsleren volgens Kolb, de cognitieve ontwikkeling van esthetische appreciatie volgens Parsons …) in eigen woorden vertellen en met elkaar vergelijken.
De student kan verbanden leggen tussen de theoretische modellen uit het handboek en de beroepspraktijk.
De student kan de begrippen ‘culturele agogiek’, ‘sociaal-artistiek’, ’kunsteducatie’, ‘inclusie’ en ‘multiperspectiviteit’ a.d.h.v. praktijkbezoeken, het brede werkveld, de Mooss methodiek, wetenschappelijk onderzoek en de actualiteit situeren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan een eigen visie ontwikkelen op het leraarschap en de eigen rol in het kunstonderwijs.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector.
De student kan de onderzoekscyclus volledig en op zelfstandige basis uitvoeren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
De student onderzoekt naar aanleiding van praktijkbezoeken aan het brede kunsteducatieve en het cultureel-agogische werkveld de verschillende visies betreft inclusief werken.
De student kan praktijkvoorbeelden geven welke relevant zijn in het kader van de drie basisvoorwaarden (veiligheid, vrijheid & uitdaging) en de vijf instrumenten (bekrachtiging, model-leren, inzicht, structuur & variatie).
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
De student kan een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over begrippen als inclusie en multiperspectiviteit.

Leerinhoud

‘Culturele agogiek’ is een breed begrip. Tijdens dit opleidingsonderdeel zoomen we hoofdzakelijk in op: Wat is kunsteducatie? Wie of wat is de kunsteducatieve sector? Welke visies en methodieken hanteren kunsteducatieve organisaties en cultureel-agogische instanties? Wat is de verhouding van kunsteducatie t.a.v inclusie? Aan de hand van de Mooss methodiek uit het handboek ‘Kunst- en erfgoededucatie - theorie & praktijk’ en praktijkbezoeken in het brede kunsteducatieve en cultureel-agogische werkveld zullen de studenten geconfronteerd worden met de verschillende visies, opvattingen en benaderingen van kunsteducatie. Vervolgens wordt de student uitgedaagd om klassikaal en individueel een visie op kunsteducatie versus sociaal-artistiek werk te ontwikkelen met bijzondere aandacht voor inclusief werken en multiperspectiviteit. Het OLOD wil een theoretische en methodische basis leggen hieromtrent. Aan de hand van een cross-over tussen praktijkonderzoek, activerende colleges, coöperatieve & interactieve werkvormen wordt de student klaargestoomd om als een kunstbemiddelaar op te treden tussen publiek en kunst(educatie).

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

VAN EECKHAUT,M., MOOSS, Kunst-en erfgoededucatie -Theorie en praktijk. Leuven, Acco, 2013, 221 p.
Aanvullende informatie op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk10,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren25,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek educatieve projectopdracht50,00
AcademiejaarReflectieopdracht50,00

Toetsing (tekst)

- schriftelijke reflectieopdracht, focus verbanden leggen tussen theorie & praktijk
- artistiek educatieve projectopdracht

Permanent uitgesteld + momentopname na proces

De student is geslaagd bij een minimumscore van 10/20