Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Artistiek pedagogisch onderzoek33236/2136/2122/1/35
Studiegids

Artistiek pedagogisch onderzoek

33236/2136/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Suls Lore
Andere co-titularis(sen): Wolfaert Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in ( … ) ondersteunt. Hij/zij is in staat om die kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Hij/zij kan die kennis en vaardigheden inzetten om voor lerenden uitdagende artistieke leeromgevingen te creëren en kan op basis van die kennis, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit te toetsen.
De student kan een vraagstelling formuleren, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector en kan zijn/haar keuze beargumenteren.
De student is in staat om op verkennende wijze zijn kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele, onderwijsgebonden maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen via een onderzoeksvraag en actie-onderzoek.
De student kan op basis van kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit toetsen via gesprekken, samenwerkingen en actie-onderzoek.
De student kan op basis van een actieve en onderzoekende houding ertoe bijdragen dat het proces en/of de output van het project een bijdrage kan leveren aan beleid en ontwikkeling van een school, een culturele instelling, een kunsteducatieve organisatie, enz.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student kan de beginsituatie van het publiek correct inschatten en zijn proces en resultaten aanpassen aan dat prubliek.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan een gestructureerde tekst schrijven.
De student kiest onder begeleiding en in relatie tot de gekozen onderzoeksvraag een gepaste werkvorm/methodiek om de output van het onderzoeksproject te delen met het brede publiek en/of het werkveld.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
De student kan administratieve taken zelfstandig en correct plannen en uitvoeren met respect voor deadlines.
De student toont zelfredzaamheid en gaat zelfstandig te werk.
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om een onderzoeksvraag kritisch te beantwoorden.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op een adequate manier communiceren met ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
De student kan zelfzeker, helder en gestructureerd spreken voor een specifieke groep.
De student kan zijn bevindingen op een adequate manier vertalen naar een publiek met diverse taalachtergronden en kan participatie van het publiek stimuleren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan constructief communiceren en samenwerken met een kunsteducatieve organisatie en/of andere externe partner.
De student kan constructief communiceren met externe partners met het oog op het verrijken van zijn/haar onderzoek.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en zijn discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan geschikte bronnen raadplegen en toepassen.
De student kan verbanden leggen tussen de leerstof door onderzoek te doen naar de materie.
De student kan vak- en domeinspecifieke kennis op een correcte manier aanpassen aan de doelgroepen.
De student kan zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau selecteren, integreren en kan rapporteren over zijn/haar bevindingen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan eigen inzichten verwoorden
De student kan een relevante onderzoeksvraag formuleren en beantwoorden, hetgeen resulteert in een besluit waarbij de persoonlijke visie beargumenteerd wordt.
De student kan een visie over de relatie kunstenaar-leraar vertellen en beargumenteren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector.
De student kan een methodiek kiezen die het meest relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
De student kan de volledige onderzoekscyclus correct doorlopen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
De student presenteert het proces en de output van zijn/haar onderzoeksproces, waarbij hij/zij gebruik maakt van relevant en ondersteunend beeldmateriaal.
De student kan op basis van een actieve en onderzoekende houding ertoe bijdragen dat het proces en/of de output van het project een bijdrage kan leveren aan beleid en ontwikkeling van een school, een culturele instelling, een kunsteducatieve organisatie, enz.
De educatieve masteraudiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie zijn functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan een positieve, reflectieve en proactieve houding vooropstellen met het zelfstandig functioneren binnen het werkveld als vooropgesteld doel.
De student kan flexibel inspelen op de praktijksituaties en op basis van vakkennis, reflectie en inzicht moeilijkheden oplossen.
De student reflecteert over de gekozen methodiek, de onderzoeksvraag, het proces en het eigen handelen, de output en over zijn positie als kunstenaar en leraar en de relatie/verhouding tussen die twee.
De student kan binnen een projectteam samenwerken op een constructieve manier en initiatief nemen, deelnemen, verantwoordelijkheid opnemen, leiding nemen en leiding geven – communicatief werken.
De student kan zich na afloop positioneren binnen het kunsteducatieve werkveld en toont de ontwikkeling van haar/zijn eigen visie als beeldend leraar/kunsteducator.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student beschikt over een passende beroepsattitude en kan overleggen en samenwerken met collega’s uit het werkveld.
De student kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van zijn/haar onderzoek.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
De student kan zowel fysiek als digitaal communiceren over het eigen onderzoeksproces, resultaten en bevindingen.
De student kan de interactie facilliteren tussen het kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.

Leerinhoud

De masterproef bestaat uit een artistiek pedagogisch onderzoek (APO) dat in een collectief van 4 à 5 studenten wordt uitgevoerd in samenwerking met het brede werkveld waarbij men hoofdzakelijk uitgaat van literatuurstudie, praktijkstudie, design-based principes, sociaal leren en actie-onderzoek. Aan de hand van theoretische onderzoeksmethodieken en actie-onderzoek leren de studenten een volledige onderzoekscyclus op een kwaliteitsvolle en relevante manier te doorlopen.
De focus van dit project zal bestaan uit één van de drie onderzoeksthema’s nl.:
2) Duurzaam
3) Inclusief
4) Domeinoverschrijdend

Één van de onderzoeksthema’s vormt het focuspunt van het onderzoek waarnaast er ook rekening kan gehouden worden met de overige onderzoeksthema’s. De onderzoeksthema’s vormen als het ware de overkoepelende rode draad doorheen de masterproeven en ze fungeren als belangrijke pijlers doorheen de Educatieve Master Beeldende Kunsten, met de resultaten van de masterproef als concrete output naar het werkveld.

De studenten krijgen een 2-ledige verantwoordelijkheid:

1) Men werkt in een collectief een artistiek pedagogisch onderzoek uit i.s.m. met het werkveld (duurzame partners) vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag die zich situeert in minimaal één van de 3 opgegeven onderzoeksthema’s. De onderzoeksvraag baseert zich op de uitdagingen die zich afspelen in het werkveld. De masterproef tracht tegemoet te komen aan maatschappelijk relevante kwesties en aan de noden die leven in het werkveld. Vanuit deze onderzoeksvraag zet men een praktijkgericht onderzoek op.
2) Elke projectgroep is ook een ‘journalistiek team’ dat het eigen project opvolgt, valoriseert en zowel inhoudelijk als vormelijk hierover een publicatie uitwerkt. De publicaties van de verschillende projectgroepen resulteren in een jaarlijks magazine dat verspreid zal worden in het werkveld (de kunsteducatieve sector, het (kunst)onderwijs en het kunstenveld).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanvullende informatie op Digitap en in de studiewijzer.

Kris Van den Branden/ Onderwijs voor de 21ste eeuw: Een boek voor leerkrachten en ouders (zevende druk). Uitgeverij ACCO.

Kris Van den Branden (2019). Rethinking schools and renewing energy for learning. Research, principles and practice. New York: Routledge.

Looby MAcnamara (2017). Permacultuur in je persoonlijke en sociale leven, ISBN9789062240289. Uitgever Jan Van Arkel.

Andreas Schleicher (2018). World Class: How to build a 21st-century school system, Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing, Paris.
ISBN (print) 978-92-64-299479 ISBN (PDF) 978-92-64-300002

Azghari, Y. (2005). Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belangen van passieve en actieve culturen. Soest: Nelissen.

Geest, N. van der (2006), Intercultureel is vele visies. Kunstzone, 5 (6), 4-7

Geest, N. van der (2006), Interculturele competenties. Actuele kunst heeft intercultureel competente kunstenaars nodig. Kunstzone 5 (6), 6-9
Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2005).

Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam, Antwerpen: Uitgeverij Contact. Kostelijk, E.J., Julsing, M. & Wollerich, Y. (2008). Onderzoek Internationalisering Studenten Hanzehogeschool. Groningen: HanzeConnect.

Mudde, S. (1995). Je staat midden in het leven. Een onderzoek naar de kwaliteit van kortdurende internationale jongerenuitwisselingen. Amsterdam: Stichting Alexander.

Nunez, C., Nunez Mahdi, R. & Popma, L. (2007). Interculturele communicatie: van ontkenning tot wederzijdse integratie. Assen: Van Gorcum.

Oudenhoven, J.P. van, & Zee, K.I. van der (2002). Predicting multicultural effectiveness of international students: The multicultural Personality questionnaire. International Journal of Intercultural Relationships, 26 (6), 703-726.

Oudenhoven, J.P. van. (2008). Cross-culturele psychologie. De zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Bussum: uitgeverij Coutinho.

Pinto, D. (1994). Interculturele communicatie. Dubbel perspectief door de driestappen-methode voor het doeltreffend overbruggen van verschillen. Houten: Bohn Sta eu Van Loghum.

Ruimte aan verscheidenheid. Kunst en kunstonderwijs in lokaal en mondiaal perspectief. Utrecht: Centrum voor onderzoek Hogeschool voor de Kunsten.

Stier, J. (2003). Internationalisation, ethnic Diversity and the acquistion of intercultural competencies. International Education, 14 (1), 77-91.

Vink, N. (2001). Grenzeloos communiceren. Een nieuwe benadering van interculturele communicatie. Amsterdam: KIT Publishers.

Vossestein, J. (2003). Vreemd volk, over gedrag in andere culturen. Amsterdam: KIT Publishers.

Williams, J. (1996). Across the Street, Around the World: a handbook for cultural exchange. Londen: British American Arts Association Ltd.

Zijlmans, K. & Damme, W. van. (2008). Interculturalisation in Art: Conceptualizing Processes and Products. World Art Studies: exploring concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz.

Wiesand, A.J. et al..(2008). Sharing Diversity. National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe: study for the European Commission. Bonn: European Institute for Comparative Cultural Research.

Fase, W. (1994). Etnic Diversions in Western European Education, New York: Waxmann.

Vink, N. (2001). Grenzeloos communiceren, een nieuwe benadering van interculturele communicatie, Amsterdam: KIT Publishers.

Shadid, W.A. (1998) Interculturele communicatie in: Pennix, R. e.a. Etnische minderheden en de multiculturele samenleving, Groningen: Wolters-Noordhoff.


Het gaat steeds beter. Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk ISBN 9789031347339

Activerende werkvormen voor BETA docenten - ISBN: 987-90-441-3559-6

Hartelijk gefaciliteerd! Interactief veranderen in de praktijk : praktijkboek voor slimmer werken met groepen in interactieve meetings; Noordik, Annet; Blijsie, Jeroen - Deventer 2015 ISBN 978-90-13-04623-6

Coöperatief leren in een krachtige leeromgeving: handboek probleemgestuurd leren in de praktijk; Dochy, Filip; Heylen, Ludo; van de Mosselaer, Herman
ACCO 2000 ISBN ISBN 90-334-4516-6

Coöperatieve leerstrategieën : research, principes en de praktische uitwerking : beknopte uitgave ; Kagan, Spencer - BAZALT 2013 ISBN 978-94-6118-147-3

UDL: Universal Design for Learning in de praktijk : lessen ontwerpen voor iedereen - Nelson, Loui Lord - ISBN 978-94-6337-020-2 Pelckmans Pro, 2016

Werken aan een inclusieve samenleving : goede praktijken ; Bolsenbroek, Anouk; van Houten, Douwe - ISBN 978-90-244-1863-3 - Nelissen, 2010

Hervormen van binnenuit : praktijkvoorbeelden van sterk onderwijs; Smets, Wouter; De Man, Luc; Monard, Georges [naw.] - ISBN 978-94-6344-222-0
Acco, 2017

Solidariteit in superdiversiteit : handvatten voor concrete actie ; Schuermans, Nick ; Vandenabeele, Joke; Oosterlynck, Stijn; Jans, Marc; Holemans, Dirk
ISBN 978-94-6292-985-2 Acco, 2017

UDL lessen ontwerpen voor iedereen - ISBN 978 94 6337 020 2

Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk - ISBN 978 90 313 4733 9

Het didactische werkvormenboek - ISBN 978 9023255611

https://beeldtaalblog.wordpress.com/category/emotie/

http://www.scriptiebank.be/scriptie/2011/kunst-en-maatschappelijk-engagement-een-onderzoek-naar-cosmopolitan-chicken-project

https://libertaireorde.wordpress.com/2016/08/18/rebellie-een-universele-en-geweldloze-taal-in-textiele-vormen/

http://www.communicerenmetarmen.be/4-uitwerking/sprekende-beelden

https://www.studiosesam.be/sesam-publicaties/publicaties/woorden-en-beelden-kleurig-kiezen/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Vormen van groepsleren90,00 uren
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht70,00100% werkstuk + presentatiepermanent uitgesteld + momentopname na procesDe student is geslaagd bij een minimumscore van 10/20
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

Beoordeling:
Jury met alle masterproefbegeleiders en externen

Beoordelingsaspecten:
1. Inhoud van het project
2. Methodiek/proces
3. Relevantie van het project
4. Resultaten/output
5. Presentatie
6. Rol binnen het collectief
7. (Zelf)reflectief vermogen op metaniveau