Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Ontwikkelen en leren32784/2138/2122/1/76
Studiegids

Ontwikkelen en leren

32784/2138/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Goossens Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De ontwikkelingspsychologie bestudeert de menselijke levensloop in functie van het optimaliseren van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar muziek en podiumkunsten. Tijdens de lessen worden algemene kaders gedocumenteerd a.d.h.v. voorbeelden uit de artistieke formele en non-formele lespraktijk. Door zelfstandige groepsopdrachten worden de studenten uitgedaagd door een aantal probleemstellingen uit het (onderwijs)werkveld die zij door integratie en toepassing van de opgedane inzichten trachten op te lossen.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan leerlingen en een leergroep "taxeren" op basis van het inzicht in de psychologische ontwikkeling van de mens. Kan inzicht in het ontwikkelingsproces van de mens op cognitief, psychomotorisch en dynamisch affectief en sociaal gebied efficiënt aanwenden.
Kan het belang van "sensitieve responsiviteit" aantonen voor een individuele benadering van leerlingen. Kan de inzichten in het ontwikkelingsproces van de mens op cognitief, psychomotorisch en dynamisch affectief en sociaal gebied toepassen in de omgang van verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, adolescenten en volwassenen) en verschillende doelgroepen
Kan verschillende leertheorieën omschrijven en herkennen in casussen. Kan de inrichting van de krachtige leeromgeving verantwoorden vanuit leertheoretische concepten en een inzicht in leervoorwaarden.
Kan verbanden leggen tussen de cognitieve, psychomotorische, dynamische affectieve, sociale ontwikkeling en de repercussies hiervan op de onderwijs- en opvoedingsaanpak
Kan de belangrijkste leer- en ontwikkelingsproblemen situeren en een aanpak voor de leraar beschrijven.
Kan leer- en ontwikkelingspsychologische concepten beschrijven, herkennen in een casestudy en uiteenzetten hoe deze een impact kan hebben op het leef- en leerklimaat
Kan verschillende onderzoeksmethoden beschrijven. Kan de onderzoekscyclus beschrijven. Kan de verschillende theorieën en onderzoeksresultaten in het kader van de ontwikkelingspsychologie duiden. Maakt zelfstandig gebruik van verschillende bronnen om toelichting te geven tijdens klasdiscussies en casusbespreking.
Kan de sociaal-emotionele ontwikkeling doorheen de levensfasen schetsen. Kan aan de hand van voorbeelden aantonen hoe hij daarmee rekening houdt binnen de lessen.
Kan de inzichten uit de ontwikkelingspsychologie aanwenden ter bevordering van de individuele ontplooiing van de leerling en dit aantonen aan de hand van een casus

Leerinhoud

  • Perspectieven en theorieën uit de ontwikkelings- en leerpsychologie
  • Perceptuele, cognitieve, psychomotorische, affectieve, sociale, morele en persoonlijkheidsontwikkeling van de mens
  • Ontwikkelings- en leerstoornissen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek:
STRUYVEN, K.; BAETEN, M.; KYNDT, E. en SIERENS, E.: "Groot worden
De ontwikkeling van baby tot adolescent", Lannoo Campus, Leuven, 2009, 320 p.

Elektronisch leerplatform:
cursus ontwikkelingspsychologie, readers en beeldmateriaal

Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuur: BJØRKVOLD Joan-Roar, De muzische mens, AD. Donker, Rotterdam 1992
KOHNSTAMM, R. "Kleine Ontwikkelingspsychologie" het jonge kind, de schoolleeftijd, de pubertijd, 2009, Bohn, Staffleu, van Loghum

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00
Semester 1Vaardigheidstoets hands off10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00