Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Diversiteit en groepsmanagment32785/2138/2122/1/13
Studiegids

Diversiteit en groepsmanagment

32785/2138/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Staes Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De teaching artist is een kameleon die zich aanpast aan verschillende doelgroepen en onder verschillende omstandigheden zijn kunstenaarschap vormgeeft. Studenten maken kennis met de verschillende groepen en leren te diversifiëren. Ze ontdekken op welke manier een groep in goede banen kan geleid worden.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepslessen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan voorbeelden geven hoe het didactisch handelen een invloed heeft op het leren van de leerling
Kan aan de hand van een voorbeeld toelichten wat een leer- en/of schoolklimaat is, en hoe dit klimaat een leer- en leefklimaat voor elke leerling wordt. Kan benoemen welke rol die hierin kan opnemen, zowel binnen de school als binnen het kader van brede (buurt) scholen.
Kan zich op basis van de geziene leerstof een beeld vormen van de heterogeniteit binnen een leergroep. Kan op basis van deze diversiteit een open en krachtige leeromgeving creëren met aandacht voor zowel de individuele belangen van elke leerling als de groepsbelangen.
Kan zowel verbaal als non-verbaal communiceren met een superdiverse (leerlingen)groep
Neemt maatschappelijke en artistieke verantwoordelijkheid als leerkracht/begeleider op ten opzicht van de lerende en de ouders, de school/de organisatie, de partners en het artistieke veld
Toont vaardigheid in het gebruik van online en hybride leerplatformen en online communicatie
Kan eigen functioneren kritisch benaderen en evalueren. Kan werkwijze aanpassen en bijsturen wanneer de omstandigheden dit vereisen
Neemt kennis van de sociale noden van de groep en plant de didactische aanpak en leerstrategie met aandacht voor gelijke kansen
Kan aan de hand van voorbeelden het belang van welbevinden en betrokkenheid verwoorden en voorbeelden geven hoe hier een actieve rol in te spelen.
Kan een gefundeerd standpunt innemen over de eigen leer/onderwijsvisie, het belang ervan voor de lerende en de samenleving

Leerinhoud

- Benoemen van de voor- en nadelen van verschillende evaluatievormen in een onderwijsleergesprek, met aandacht voor grootstedelijke thematieke zoals bv zittenblijven.
- Opnoemen en ontleden van didactische principes en deze toepassen op een diverse groep.
- Groepsdiscussie over de (pedagogische) rol en functie van de leerkracht binnen en buiten een school.
- Gesprek met directies (gastcollege) over de rollen van de leerkracht.
- De student observeert cases en maakt hieruit strategische keuzes in hoe de leerling optimaal te begeleiden.
- Vanuit cases benoemt de student via een onderwijsleergesprek mogelijkheden in klasopstelling, groepsverdeling...
- Bewustzijn vormen van de culturele en sociale verschillen van leerlingen aan de hand van case studies. Een efficiënte en veilige leeromgeving creëren waarin deze verschillen geaccepteerd en geëxploreerd worden aan de hand van een schriftelijke opdracht die aan de hand van feed back en verdere opdrachten steeds verder en dieper wordt uitgewerkt.
- Bewustzijn vormen en leren (h)erkennen van de culturele en sociale verschillen van lerende aan de hand van case studies en mondelinge opdrachten met feed back in de les, en schriftelijke opdracht met doorlopende feed back.
- De student toont vanuit een rollenspel hoe hij commniceert in verschillende situaties, rekening houdend met de (socio-culturele) identiteit van de leerling.
- De student benoemt vanuit cases en via het TOPOI-model welke strategie hij hanteert om in verschillende situaties, rekening houdend met de (socio-culturele) identiteit van de ouders te communiceren.
- Kaderen van de rol van kunstonderwijs en kunsteducatie binnen een sociaal-maatschappelijke context aan de hand van een geschreven en/of gesproken visie.
- Groepsdiscussie over de pedagogische rol en functie van de leerkracht en zijn vak/project binnen een team.
- Kaderen van de rol van kunstonderwijs en kunsteducatie binnen een sociaal-maatschappelijke context aan de hand van een geschreven en/of gesproken visie.
- Via diverse online leertools zet de student een eigen leeromgeving op.
- Reflecteren over leerkransen en permanente vorming op basis van een gastlezing.
- Reflecteren over aangehaalde of eigen cases en deze in groep bespreken.
- De student verdedigt zijn gemaakte keuzes wat betreft de selectie van de leerstrategieën in relatie tot sociale noden.
- Geschreven en/of gesproken visie formuleren over de rol van onderwijs binnen de maatschappij en de rol/functie van de leerkracht/begeleider hierin.
- Reflectie en formuleren van een eigen onderbouwde leer/onderwijsvisie, gebruik makend van de verschillende didactische elementen en wetenschappelijke bronnen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via het digitale leerplatform.
Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Blommaert J., Ben Yakoub J. & Maly I. (2014) Superdiversiteit en democratie. Uitg. Epo, Berchem.
Geldof D. (2015) Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Acco, Leuven.
Sierens S. (2006) Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving. Academia Press, Gent.
Aptekar S. (2017) Super-diversity as a methodological lens: re-centring power and inequality, Ethnic and Racial Studies, DOI
Hayton A. R., Haste P. & Jones A. (2015) Promoting diversity in creative art education: the case of Fine Art at Goldsmiths, University of London, British Journal of Sociology of Education, 36:8, 1258-1276
Good T. L. & Lavigne A.L. (2017) Looking in classrooms. Routledge, New York.
Rotstein-Fische C. & Trumbull E. (2008) Managing Diverse Classrooms: How to Build on Students Cultural Strengths. Association for supervision and curriculum development, Alexandra, VS.
Graham M. A. & Goetz Zwirn S. (2010) How Being a Teaching Artist Can Influence K-12 Art Education, Studies in Art Education, 51:3, 219-232
https://www.klasse.be/100095/10-tips-voor-beter-klasmanagement/ & https://www.klasse.be/122856/hoe-straatcultuur-op-school-verdween/
Voogt, J. Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., & Van Braak, J. (2012). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) - a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning 28(6)
Sennet R (2008) The Craftsman Yale University Press
Sen A (2015) Identity and violence London, Penguin
Baricco A (2017) De barbaren, Amsterdam, De Bezige Bij

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student werkt een case uit. Aan de hand van deze case toont hij inzicht in de te bereiken leerdoelen. De opdracht wordt schriftelijke voorbereid en mondeling getoetst.