Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Communicatie24266/2138/2122/1/09
Studiegids

Communicatie

24266/2138/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Hondt Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel communicatie verwerft de student inzicht in de manier waarop mensen elkaar voortdurend beïnvloeden in hun communicatie. Om hier inzicht in te verwerven, worden een aantal communicatiemodellen aangereikt. Deze modellen vormen de theoretische basiskennis van de cursus. De theoretische inzichten worden getoetst aan de hand van praktische oefeningen, gesprekken en rollenspelen. Concrete tools worden aangereikt om het communicatieproces vlotter, bewuster en effectiever te laten verlopen. Concrete vaardigheden op het gebied van spreek- en stemtechniek en spreken voor een groep worden getraind. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Analyseert processen die een rol spelen in de waarneming van anderen
Kan een specifiek publiek toespreken met aandacht voor een correct taalgebruik, goede overdracht en de te bereiken doelstelling.
Benoemt werkvormen die een gestructureerd werkklimaat bevorderen.
Past theoretische communicatiemodellen toe in case-study's uit de onderwijscontext. Beheerst verbale en non-verbale vaardigheden voor een efficiënte communicatie.
Beschrijft methoden om feedback te geven.
Past een heldere en correcte schriftelijke communicatie toe.
Benoemt de werkvormen die het communicatieproces in een onderwijscontext vergemakkelijken.
Analyseert zichzelf als communicator.
Analyseert vergadertechnieken.
Analyseert methoden om op een efficiënte manier te vergaderen en te coördineren
Benoemt werkvormen die een stimulerende klasruimte creëren.
Past op een passende wijze verschillende vormen van feedback toe (neutraal, negatief, positief)

Leerinhoud

De cursus communicatie wil de leraar in opleiding:

• Inzicht doen verwerven in de manier waarop mensen elkaar voortdurend beïnvloeden in hun communicatie. Hoe verloopt het communicatieproces? Wanneer verloopt het effectief? Wanneer niet? Wat zijn de oorzaken? Om hier inzicht in te verwerven zullen een aantal communicatietheorieën aangereikt worden. Deze theorieën vormen de theoretische basiskennis van de cursus. De theoretische inzichten worden getoetst aan de hand van praktische oefeningen en rollenspelen.
• Inzicht doen verwerven in de eigen manier van communiceren met verschillende partners (leerlingen, ouders, collega’s, leidinggevenden, ….). Wanneer communiceer ik adequaat of net niet? Hoe komt dit? Wat zijn mijn valkuilen? Concrete tools worden aangereikt om het communicatieproces vlotter, bewuster en efficiënter te laten verlopen.
• Concrete vaardigheden aanreiken op het gebied van spreek- en stemtechniek en spreken voor een groep. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep spreken.

LEERINHOUDEN met een rechtstreekse link naar de leerdoelen en de eindcompetenties:

• Analyse van de eigen communicatiestijl en verbeterpunten
• Bespreking van processen van waarnemen/oberveren, beschrijven/interpreteren, verbale/non-verbale/paraverbale taal. Theoretische kaders en case-study's.
• Analyse van het communicatieproces (theoretische kaders van o.a. Watzlawick, Schulz von Thun, Roos van Leary, en NLP). Bespreking en toepassing van de LOOPGAAS-methode, actief luisteren, geweldloze/verbindende communicatie, DESC(C)-methode, en conflicthanteringsstijlen. Theoretische kaders en case-study's.
• Analyse van verschillende methoden om feedback te geven, in het bijzonder de methode van Kunstig Competent.
• Bespreking van communicatie als middel voor een effectief klasmanagement. Theoretische kaders en case-study's.
• Analyse van een goede opbouw van een mail/brief naar ouders/collega's/directie/externe partners.
• Analyse en toepassing van eutoon spreken, met aandacht voor houding, stem, resonantie, articulatie, uitspraak AN en expressie. Tips & tricks om op een overtuigende manier voor een publiek te spreken..

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus van de docent (via Digitap).

Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off25,00
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie25,00
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid in de lessen vereist.

De permanente evaluatie gebeurt op basis van opdrachten die tijdens de lessen worden gegeven. De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie.

Alleen voor toetsvormen die niet-permanent zijn, is een tweede examenkans mogelijk. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk. Het cijfer voor de toetsvorm/deelexamen permanente evaluatie van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.

Vaardigheidstoets hands off (permanent en examen):
Mondelinge en schriftelijke reflecties, oefeningen, en bespreking van casestudy’s op basis van de leerstof van de cursus.

Vaardigheidstoets simulatie (permanent en examen)
Toepassing van de leerstof van de cursus in rollenspelen, schriftelijke communicatie (e-mails en brieven schrijven), en praktische oefeningen rond ‘spreken voor publiek’.