Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten (Initiatie Drama/Kunst en cultuur)32806/2138/2122/1/48
Studiegids

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten (Initiatie Drama/Kunst en cultuur)

32806/2138/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierckx Ellen
Andere co-titularis(sen): Staes Jan, Vandervost Rosa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Domein overschrijdende vakdidactiek Kunsten: Drama

Deze bestaat uit:

Vakdidactiek Initiatie drama

Initiatie drama reikt in deel 1 van de lessen een methode aan voor initiatie- onderwijs aan jonge kinderen (6- en 7-jarigen). In deel 2 wordt er gefocust op dramatische expressie met jongeren (12- tot 16-jarigen), zowel in het deeltijds kunstonderwijs als in het kunstsecundair onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerplannen, basiscompetenties, eindtermen worden leerinhouden en -methodieken verkend voor het dramatisch spel met (jonge) kinderen en adolescenten. 

Vakdidactiek Domein overschrijdend

Initiatielessen in het DKO zijn vaak domein overschrijdend ingericht. Voor jonge spelers is het een verrijking om in hun eerste stappen naar het kunstenaarschap met alle domeinen kennis te maken. Een introductie in de muziek-, dans- en beeldinitiatie door de docenten initiatie uit de verschillende disciplines daagt studenten uit om interdisciplinair aan de slag te gaan. Via oefensessies in de klas voor & met elkaar en observatie- & proeflessen met de verschillende doelgroepen, werken studenten aan competentie-opbouw. Het handboek “4 je mee?” gebruiken we als inspiratie.

Vakdidactiek Kunst en cultuur

De module Kunst en cultuur focust op het geven van een theoretisch vak in het kunstonderwijs. Dit vraagt een heel andere aanpak van de klasgroep. We gaan niet dieper in op de academische kennis van de leerstof maar wel op de didactische aanpak. Verschillende werkvormen worden aangereikt om op een dynamische manier een theoretisch vak te geven.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Kunst & Cultuur:

- vormen van groepsleren: 10u
- werktijd buiten contacturen: 50u

Initiatie Drama:

- vormen van groepsleren: 30u
- werktijd buiten contacturen: 90u

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om zonder accent Algemeen Nederlands te spreken en kan bouwen op een uitstekende spreektechniek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Maakt een verzamelmap met speloefeningen rond diverse doestellingen en voor verschillende doelgroepen.
Kan vanuit observatie en reflectie elementen benoemen en duiden die - rekening houdend met diverse aspecten van de beginsituatie - van invloed zijn op het didactisch handelen.
Is in staat vanuit analyse voor de leerinhoud gepaste cognitieve, motorische en/of affectieve doelstellingen te formuleren en hieraan leerinhouden te koppelen.
Kan leerinhouden naar leeractiviteiten vertalen en structureert deze in een logische en betekenisvolle opbouw.
Creëert werkvormen rond specifieke doelstellingen voor een bepaalde doelgroep
Kan de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep bewaken.
Kan instructies geven rekening houdend met de specificiteit van de leerinhoud, de doelgroep en de context.
Maakt crossovers naar een andere kunstdiscipline (muziek, drame, dans of beeld).
Bereidt examenworkshops initiatie & kunsttheorie voor, waarbij hij/zij leerinhouden vertaalt naar leeractiviteiten en deze structureert in een lesverloop met logische opbouw (inleiding, opwarming, kern, slot).
Is in staat om nieuw verworven inzichten en vaardigheden toe te passen op diverse momenten van een leerproces en het leerproces van de lerende.
Is in staat om een les of lesgeheel gestructureerd voor te bereiden en goed op te bouwen, met aandacht voor diverse klassituaties.
Gebruikt specifieke kennis binnen zowel de eigen discipline als vanuit andere disciplines in de opzet en uitwerking van de artistiek-educatieve praktijk.
Wendt de kennis van didactiek en techniek toe in creatieve opdrachten
Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal.
Reflecteert op eigen lespraktijk, is in staat om peerfeedback te geven binnen de leergemeenschap.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Beschrijft, na een observatie, de beginsituatie van een klasgroep in een verslag
 • Formuleert zelfgekozen doelstellingen en koppelt die aan leerinhouden op de lesvoorbereiding van zijn/haar oefen/examenles initiatie.
 • Vertaalt leerinhouden naar leeractiviteiten en structureert deze in een lesverloop met logische opbouw (inleiding, opwarming, kern, slot), koppelt deze aan didactische methoden en leerstrategieën.
 • Creëert oefeningen rond bepaalde doelstellingen voor een bepaalde doelgroep (individueel) en bereidt een workshop voor (initiatie). Kan specifieke kennis toegankelijk maken voor diverse doelgroepen via aangepaste didactische oefeningen en werkvormen (kunst en cultuur).
 • Geeft een oefen/examenles en laat zich ondersteunen door een sidecoach (of co-teacher) om de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep te bewaken.
 • Traint zich in het geven van instructies en omschrijft de beginsituatie van verschillende doelgroepen in een observatieverslag en via microteaching (initiatie). Kan vanuit cases zijn instructietaal aanpassen aan de te bereiken doelen (kunst en cultuur)
 • Toont aan de hand van voorbeelden hoe domeinoverschrijdend te werken 
 •  Via speloefeningen, microteaching en workshops initiatie & expressie nieuwe vaardigheden en inzichten toepassen.
 •  Maken van lesvoorbereidingen, geven van feedback binnen de leergemeenschap, kunnen reflecteren op de eigen voorbereidingen.
 • Via bronnenmateriaal en voorbeelden aan de hand van een specifieke case een les- of lesgeheel opbouwen.
 • Wendt de kennis van didactiek & techniek toe in de creatie van materiaal en lesverloop, aangepast aan de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de doelgroep, aangepast aan de locatie/ruimte. Observeert en houdt overzicht over de leerlingen.
 •  Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal tijdens de les, microteaching en oefen/examenles (initiatie). Kan kennis integreren als een waardevolle component binnen artistieke creatie (kunst en cultuur)
 • Evalueert zijn lessen in groepsgesprekken en schrijft zelfevaluaties
 • Past zijn oefeningen/subdoelen aan naargelang het niveau van de kinderen.
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus "Initiatie Drama" - Ellen Dierckx : te verkrijgen via Digitap of bij de docente.
 • "4 je mee? - een leerlijn initiatie voor 6/7-jarigen met cross overs naar drama, dans, muziek en beeld" - Bob Selderslaghs, Annouk Van Moorsel, Sanne Caluwaerts, Indra Wolfaert - Garant Uitgeverij nv - 2013 (te verkijgen in de boekhandel).
 • Cursus Kunst en cultuur wordt digitaal ter beschikking gesteld via Digitap
 • Elke studenten moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* "DRAMA aangenaam" - een dramaleerlijn voor de leeftijd 4 t/m 12 jaar - Schoolsupport (i.s.m. Kunst Centraal) - te verkrijgen via www.schoolsupport.nl of www.abimo.net
* Leerplannen DKO en KSO:
- raamleerplan woordkunst DKO te verkrijgen via OVSG (info@ovsg.be of www.ovsg.be)
- leerplan Algemene Verbale Vorming KSO in het GO! te verkrijgen via docent.
* Eindtermen muzische vorming: Lager Onderwijs te verkrijgen via www.ond.vlaanderen.be
* "Een koffer vol - dramatische expressie in het KSO" - Bob Selderslaghs, te verkrijgen via docent.
* "Klein applaus" - Koen Crul, Joris Nevejans en Peter Spaepen, uitgeverij Abimo
* "Dramaproject" - Paul Rooyackers, ISBN 978 90 5574 578 4
* " Honderd nieuwe dramaspelen" - Paul Rooyackers uitgeverij Panta Rhei ISBN 90 73207 73 8
* "Improv" - Greg Atkins, ISNB 0 435 08627 8
* "Theater vanuit het niets" - André Besseling, ISBN 90 6403 491 5
* "Impro" - Keith Johnstone, ISBN 90 6403 206 9
* "Na de pauze" uitgeverij Abomo, ISBN 9 789059 328822
* "Don't be prepared" Keith Johnstone, ISBN 0 96983 820 4Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren
 • Omschrijving: werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie van beide modules (Domeinoverschrijdende vakdidactiek en Kunst & Cultuur) gebeurt via zowel permanente evaluatie als op een vastgelegd examenmoment.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Een student moet slagen voor beide deelexamens om te kunnen slagen voor het geheel: zowel de permanente evaluaties als het examen, en dit voor beide modules. Daarbij geldt het cijfer voor de module Initiatie voor 60% van het geheel, en het cijfer voor de module Kunst & Cultuur voor 40%. 
Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en wordt de student voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.