Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Algemene vakdidactiek Muziek32819/2138/2122/1/05
Studiegids

Algemene vakdidactiek Muziek

32819/2138/2122/1/05
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
  • Compositie binnen Muziek
  • Gitaar binnen Muziek
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Instrument (jazz) binnen Muziek
  • Klavecimbel binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
  • Orgel binnen Muziek
  • Orkestinstrument binnen Muziek
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
  • Zang binnen Muziek
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Compositie
  • Instrument/Zang
  • Instrument/Zang (jazz)
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen Muziek
  • Directie binnen Muziek
  • Instrument/Zang binnen Muziek
  • Instrument/Zang (jazz) binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Boo Hilde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Algemene Vakdidactiek Muziek leer je zelfstandig en inspirerend voor een klasgroep te staan, aan de hand van een waaier aan vaardigheden waarmee je basiscompetenties en -kennis bij leerlingen in een grotere klasgroep kan ontwikkelen.
Het nieuwe decreet voor het DKO dient daarbij als leidraad om mogelijke speerpunten voor Muzikale Culturele Vorming binnen de tweede graad te onderzoeken, en om deze creatief en doeltreffend uit te werken voor een groep jongeren, tieners of volwassenen.
Er wordt geëxperimenteerd met verschillende werk- en spelvormen, die je verder uitwerkt binnen micro-teachings én in de reële klaspraktijk in een academie.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen
Micro-teaching
Oefenlessen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Analyseert de beginsituatie (muzikale basiskennis en -vaardigheden) van een klasgroep.
Kiest en/of maakt leerinhouden die relevant zijn voor de te behalen doelstellingen binnen de leerplannen Klanklab en MCV  (DKO), Algemene Muziekleer (KSO) en Muzikale Opvoeding (SO).
Formuleert doelstellingen op basis van leerplannen van de vakken Klanklab en MCV  (DKO), Algemene Muziekleer (KSO) en Muzikale Opvoeding (SO).
Stelt op een creatieve manier doelgerichte (luister-)oefeningen op voor een les Klanklab en MCV (DKO), Algemene Muziekleer (KSO) en Muzikale Opvoeding (SO) en stelt (luister-)opdrachten op. 
Hanteert en stuurt groepsdynamische processen en maakt gebruik van specifieke vakdidactische tools en leermiddelen tijdens de microteaching.
Crëert tijdens de microteaching een optimale leeromgeving met aandacht voor de verschillende vaardigheidsniveaus en persoonlijkheidskenmerken van de leerling.
Past de verworven vakdidactische kennis en vaardigheden toe tijdens de microteaching, met bijzondere aandacht voor individuele én groepsgerichte remediëring tijdens de oefeningen.
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken en mondigheid
Kent representatieve stijlen en genres en kan deze linken aan exemplarische en illustratieve luistervoorbeelden.
Werkt een lesvoorbereiding Klanklab en MCV (DKO), Algemene Muziekleer (KSO) en/of Muzikale Opvoeding (SO), met aandacht voor een evenwichtige behandeling van alle muzikale basisaspecten over een langere tijdsspanne. 
Onderzoekt de functie en relevantie van de leraar MO, AML, MCV en Klanklab in het onderwijs, de maatschappij en het artistieke veld.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Observatie en interpretatie van reële leeromgevingen én van gesimuleerde casussen.
 • Maken en uitwerken van oefenlesvoorbereidingen, oefeningen, werkblaadjes en jaarplannen, rekening houdend met een realistische timing.
 • Analyse van bestaande leerplannen Klanklab en MCV (DKO), Algemene Muziekleer (KSO) en Muzikale Opvoeding (SO) + formulering van doelstellingen voor deze vakken op basis van de leerplannen.
 • Maken en uitwerken van activerende oefenlesvoorbereidingen rond luister- en doe-opdrachten.
 • Microteachings op basis van uitgewerkte oefenlesvoorbereidingen.
 • Microteaching, na reflectie over de aspecten van een krachtige leeromgeving en heterogeniteit binnen een leergroep MO, Klanklab, MCV en/of AML.
 • Microteaching, na reflectie en input over de vakdidactische remediërende tools.
 • Microteaching, na reflectie over methodieken, emoties & persoonlijkheid, sociale, pedagogische en artistieke context.
 • Reflectie over zinvol domeinoverschijdend werken, met toepassing van deze inzichten in de voorbereiding van een lesonderdeel.
 • Maken en uitwerken van oefenlesvoorbereidingen, rekening houdend met een realistische timing.
 • Reflectie over het belang van de vakken Klanklab en MCV (DKO), Algemene Muziekleer (KSO) en Muzikale Opvoeding (SO) binnen het (kunst)onderwijs, de maatschappij en het artistieke veld. Formulering van eigen mening als basis voor discussie. 
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werkplekleren en/of stage6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatiecriteria:
De student die tijdens de permanente evaluatie blijk geeft van de gevraagde attitudes (zie eindcompetenties) en tijdens het examen in voldoende mate de vereiste kennis en vaardigheden (zie eindcompetenties) kan aantonen is geslaagd.
De graad wordt bepaald door de mate waarin de doelstellingen zijn behaald.

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.